Przetarg: ZP/51/2011 Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 147017/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na dostawy
LokalizacjaGdańsk, pomorskie

Kody CPV

336965000Odczynniki laboratoryjne
331410000Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Informacje o zamawiającym

NazwaGdański Uniwersytet Medyczny
Adres80-210 Gdańsk (pomorskie) ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
RodzajUczelnia publiczna

Części

Pozostałe informacje

Liczba części3
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres trwania zamówienia w dniach30
adres strony internetowej siwzwww.gumed.edu.pl
adres uzyskania siwzwww.gumed.edu.pl oraz nieodpłatnie w Zespole Zamówień Publicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, budynek Rektoratu III piętro, pok. 313, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
określenie przedmiotu zamówieniadostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników w ramach realizowanego projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym dzięki wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ujętego w 3 pakietach:

Pakiet 1 - materiały laboratoryjne
Pakiet 2 - materiały laboratoryjne
Pakiet 3 - odczynnik laboratoryjny

2. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia oraz ich ilości, określa załącznik nr 3 do SIWZ (Pakiet 1 - Pakiet 3) -formularz cenowy.
Czy zmiana umowyZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji:
a) gdy dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć.
Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic.
Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego,
b) w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie,
c) w innych wypadkach, gdy zmiany nie są istotne.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Informacje dodatkowew ramach realizowanego projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym dzięki wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń