Przetarg: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Bielsk Podlaski.

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-05-21. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 140306/2010 data zamieszczenia: 2010-05-21

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaBielsk Podlaski, podlaskie

Kody CPV

Informacje o zamawiającym

NazwaPowiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Adres17-100 Bielsk Podlaski (podlaskie) ul. 3 Maja 17
RodzajAdministracja samorządowa

Części

Nazwa części 1Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej
Opis części 11. Miejsce szkolenia: Bielsk Podlaski 2. Termin szkolenia: czerwiec - lipiec 2010 r. Proponowana data rozpoczęcia szkolenia 21.06.2010 r. Liczba dni szkolenia: max. 17 dni 3. Wymagana liczba realizowanych godzin zajęć dziennie: 6-8 godz., przeciętnie 30 godzin zegarowych w tygodniu (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). 4. Harmonogram szkolenia powinien obejmować dni powszednie poniedziałek - piątek, zajęcia powinny rozpoczynać się w godzinach porannych. 5. Ilość uczestników szkolenia: 12 osób. Zajęcia odbywać się powinny w 1 grupie szkoleniowej; Łączna liczba godzin zegarowych szkolenia przypadająca na 1 osobę szkoloną musi wynosić: 100 godzin, z czego część praktyczna obejmuje min. 60 godzin. 6. Program kursu musi zawierać następujące zagadnienia: Lp. Blok tematyczny zajęć edukacyjnych Wymiar godzin edukacyjnych 1. Założenie działalności gospodarczej (rejestracja firmy, zagadnienia prawne) 15 2. Marketing z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy 10 3. Negocjacje handlowe (pozyskiwanie klientów, negocjowanie warunków współpracy, cen, itp.) 10 4. Prowadzenie firmy (planowanie rozwoju, źrodła finansowania, prowadzenie dokumentacji, kontrole zewnętrzne, zatrudnianie pracowników) 15 5. Rozliczenia z wykorzystaniem programu Płatnik 15 6. Komputerowa książka przychodów i rozchodów 20 7. Obsługa kasy fiskalnej 15 razem 100 Harmonogram kursu powinien być dostosowany do programu szkolenia, co oznacza iż poszczególne zagadnienia muszą być realizowane w logicznej kolejności. 7. Wykonawca zapewni uczestnikom na czas trwania szkolenia konieczny sprzęt oraz bazę lokalową zapewniając warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i p. poż. oraz spełni następujące warunki: - 1 uczestnik/ 1 stanowisko komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem - max. 2 uczestników/ 1 kasę fiskalną 8. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe obejmujące zakres tematyczny szkolenia oraz przybory piśmiennicze przechodzące na własność uczestnika w postaci: notatnika, długopisu, nośnik informacji elektronicznej, itp. 9. Kadra dydaktyczna powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu powierzonych jej do realizacji modułów (zagadnień) ujętych w programie szkolenia. Wymaganym doświadczeniem każdego trenera jest przeprowadzenie co najmniej dwóch kursów z zakresu przedmiotu zamówienia. Wykonawca dołącza do oferty listę trenerów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia dołączając ich CV na potwierdzenie spełnienia ww. warunków. Zmiana trenerów wskazanych do realizacji szkolenia możliwa jest tylko w sytuacjach uzasadnionych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć i wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. Wskazany trener musi posiadać kwalifikacje zgodne z w/w wymaganiami. 10. Szkolenie powinno zakończyć się oceną nabytych umiejętności oraz wydaniem osobom szkolonym zaświadczeń o ukończeniu kursu na drukach, których wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216). Wykonawca musi prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń.
Nazwa części 2Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Nowoczesne techniki wykańczania wnętrz
Opis części 21. Miejsce szkolenia: Bielsk Podlaski. 2. Termin szkolenia: czerwiec - lipiec 2010 r. Proponowana data rozpoczęcia szkolenia 21.06.2010 r. Liczba dni szkolenia: max 34 dni szkoleniowe. 3. Wymagana liczba realizowanych godzin zajęć dziennie: 6-8 godz., przeciętnie minimum 30 godzin zegarowych w tygodniu (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny) 4. Harmonogram szkolenia powinien obejmować dni powszednie poniedziałek - piątek. Dopuszcza się realizację zajęć w soboty. Zajęcia powinny rozpoczynać się w godzinach porannych 5. Ilość uczestników szkolenia: 10 osób. Zajęcia odbywać się powinny w 1 grupie szkoleniowej, dopuszcza się podział grupy do przeprowadzenia zajęć praktycznych 6. Łączna liczba godzin zegarowych szkolenia przypadająca na 1 osobę szkoloną powinna wynosić: 250 godzin, z czego część praktyczna powinna obejmować 46 godzin. 7. Program kursu musi zawierać następujące zagadnienia: Lp. Blok tematyczny zajęć edukacyjnych Wymiar godzin edukacyjnych 1. Zasady BHP i p. poż. Stosowanie bezpiecznych metod pracy 4 2. Posługiwanie się dokumentacją techniczną 8 3. Materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia 8 4. Przegląd nowoczesnych technik wykańczania wnętrz 16 5. Przygotowanie szpachli sposobem ręcznym i mechanicznym; przygotowanie podłoży pod tynk; wykonanie tynków suchych z płyt gipsowo-kartonowych naprawa tynków 120 6. Przygotowanie podłoży do malowania; wykonanie powłok malarskich; metody malowania 46 7. Prace przygotowawcze i ułożenie paneli podłogowych 48 razem 250 8. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do prac wykończeniowych wewnętrznych w zakresie tynkowania, malowania, układania paneli podłogowych. 9. Program szkolenia powinien być sporządzony z uwzględnieniem Modułowych Programów Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl) dla zawodów o kodach: 713302, 714103 i 713201. 10. Harmonogram kursu powinien być dostosowany do programu szkolenia, co oznacza iż poszczególne zagadnienia muszą być realizowane w logicznej kolejności. 11. Wykonawca zapewni uczestnikom na czas trwania szkolenia konieczny sprzęt oraz bazę lokalową zapewniając warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i p. poż. Proponowanym miejscem przeprowadzenia całości lub części zajęć praktycznych jest siedziba PUP w Bielsku Podlaskim. 12. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe obejmujące zakres tematyczny szkolenia oraz przybory piśmiennicze przechodzące na własność uczestnika w postaci: notatnik, długopis, itp. 13. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia odzież roboczą niezbędną przy odbywaniu zajęć praktycznych. 14. Kadrę dydaktyczną musi tworzyć minimum 2 trenerów. Każdy z trenerów powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu powierzonych mu do realizacji modułów (zagadnień) ujętych w programie szkolenia oraz przeprowadzić co najmniej jeden kurs z zakresu przedmiotu zamówienia. Wykonawca dołącza do oferty listę trenerów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia dołączając ich CV na potwierdzenie spełnienia ww. warunków. Zmiana trenerów wskazanych do realizacji szkolenia możliwa jest tylko w sytuacjach uzasadnionych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć i wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. Wskazany trener musi posiadać kwalifikacje zgodne z w/w wymaganiami. 15. Szkolenie powinno zakończyć się przeprowadzeniem egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności oraz wydaniem osobom szkolonym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; sposób przeprowadzenia egzaminu oraz wzór zaświadczenia muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216). Wykonawca musi prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń. 16. Godziny przeznaczone na egzamin (tj. 6 godzin) nie mogą być zrealizowane kosztem łącznej liczby godzin zegarowych przeznaczonych na realizację programu szkolenia (250h/os), muszą stanowić godziny dodatkowe. Egzamin należy przeprowadzić następnego dnia po zrealizowaniu programu szkolenia. 17. Koszty egzaminów muszą być uwzględnione w koszcie szkolenia.
Nazwa części 3Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Spawacz metodą MAG 135 w zakresie: spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych - metodą MAG 135 wg PN-EN 287-1 stali konstrukcyjnych grupy 1.2 złączy doczołowych o grubości min. 8 mm. Przygotowanie i organizacja egzaminu sprawdzającego kwalifikacje spawaczy zgodnie z wymaganiami PN-EN 287-1 i warunkami Dozoru Technicznego dla uzyskania uprawnień do spawania urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu
Opis części 31. Miejsce szkolenia: Bielsk Podlaski lub Białystok lub inna miejscowość, do której jest możliwy dojazd środkami transportu zbiorowego w godzinach umożliwiających efektywną realizację szkolenia (dojazd na szkolenie i z powrotem nie powinien przekraczać 3 godzin dziennie) 2. Termin szkolenia: czerwiec - lipiec 2010 r. Proponowana data rozpoczęcia szkolenia 21.06.2010 r. Liczba dni szkolenia: max. 32 dni 3. Wymagana liczba realizowanych godzin zajęć dziennie: 6-8 godz., przeciętnie minimum 30 godzin zegarowych w tygodniu (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). 4. Harmonogram szkolenia powinien obejmować dni powszednie poniedziałek - piątek. Dopuszcza się realizację zajęć w soboty. Zajęcia powinny rozpoczynać się w godzinach porannych. 5. Ilość uczestników szkolenia: 10 osób. Zajęcia odbywać się powinny w 1 grupie szkoleniowej; dopuszcza się podział grupy do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 6. Łączna liczba godzin zegarowych szkolenia przypadająca na 1 osobę szkoloną musi wynosić: 192 godziny, z czego część praktyczna obejmuje 154 godziny. 7. Program kursu musi zawierać następujące zagadnienia: Lp. Blok tematyczny zajęć teoretycznych Wymiar godzin edukacyjnych 1. Procesy spawania, charakterystyka, definicje 2 2. Konstrukcje spawane, dokumentacja prac spawalniczych 3 3. Sprawdzanie kwalifikacji i uprawnienia spawaczy 5 4. Urządzenia i sprzęt do spawania metodą 135 5 5. Materiały podstawowe 4 6. Materiały dodatkowe 2 7. Technika i technologia spawania 7 8. Obróbka cieplna złączy spawanych 2 9. Kontrola jakości złączy spawanych 4 10. Bezpieczeństwo pracy i ochrona p. poż. 4 razem 38 Lp. Blok tematyczny zajęć praktycznych Wymiar godzin edukacyjnych 1. Instruktaż wstępny 4 2. Wykonywanie spoin pachwinowych na blachach i rurach w pozycji PA 2 3. Wykonywanie spoin pachwinowych na blachach i rurach w pozycji PB 6 4. Wykonywanie spoin pachwinowych na blachach i rurach w pozycji PF 16 5. Wykonywanie spoin pachwinowych na blachach i rurach w pozycji PD 18 6. Wykonywanie spoin czołowych na blachach w pozycji PA 32 7. Wykonywanie spoin czołowych na blachach w pozycji PE 16 8. Wykonywanie spoin czołowych na blachach w pozycji PF 32 9. Wykonywanie spoin czołowych na blachach w pozycji PC 28 razem 154 Harmonogram kursu powinien być dostosowany do programu szkolenia, co oznacza iż poszczególne zagadnienia muszą być realizowane w logicznej kolejności. 8. Wykonawca zapewni uczestnikom na czas trwania szkolenia konieczny sprzęt oraz bazę lokalową zapewniając warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż. 9. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe obejmujące zakres tematyczny szkolenia oraz przybory piśmiennicze przechodzące na własność uczestnika w postaci: notatnik, długopis, itp. 10. Kadra dydaktyczna powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu powierzonych mu do realizacji modułów (zagadnień) ujętych w programie szkolenia oraz przeprowadzić co najmniej cztery kursy z zakresu przedmiotu zamówienia. Wykonawca dołącza do oferty listę trenerów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia dołączając ich CV na potwierdzenie spełnienia ww. warunków. Zmiana trenerów wskazanych do realizacji szkolenia możliwa jest tylko w sytuacjach uzasadnionych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć i wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. Wskazany trener musi posiadać kwalifikacje zgodne z w/w wymaganiami. 11. Szkolenie powinno zakończyć się oceną nabytych umiejętności i przeprowadzeniem egzaminów. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach, których wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216). Po pozytywnym zdaniu egzaminów uczestnicy otrzymają: książkę spawacza z wpisem o przeszkoleniu i uzyskaniu uprawnień oraz Certyfikat UDT zgodnie z normą PN-EN 287-1. Wykonawca musi prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń. 12. Godziny przeznaczone na egzaminy nie mogą być zrealizowane kosztem łącznej liczby godzin zegarowych przeznaczonych na realizację programu szkolenia, muszą stanowić godziny dodatkowe. Egzamin należy przeprowadzić niezwłocznie po zrealizowaniu programu szkolenia. 13. Koszty egzaminów muszą być uwzględnione w koszcie szkolenia.

Pozostałe informacje

Liczba części3
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
adres strony internetowej siwzpup-bielsk.pbip.pl , pupbp.pdt.pl
adres uzyskania siwzPowiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 17-100 Bielsk Podlaski, ul.# maja 17
określenie przedmiotu zamówieniaZorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Bielsk Podlaski.

Zamówienie podzielono na 3 części:
Część 1
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej
Część 2
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Nowoczesne techniki wykańczania wnętrz
Część 3
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Spawacz metodą MAG-135
UprawnieniaW celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca przedstawi: - oświadczenie, o spełnianiu warunków określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 i nie podleganiu wykluczeniu, z przyczyn o których mowa w art. 24 tej ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy złożonych dokumentów
Wiedza i doświadczenieW celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi - wykaz zrealizowanych szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), z podaniem ich przedmiotu, dat realizacji i odbiorców. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy złożonych dokumentów
Potencjał technicznyW celu potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wypełni pkt 1 Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; w sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje własną bazą techniczną i sprzętem niezbędnym do realizacji usługi dołącza do oferty stosowne porozumienie z innym podmiotem gospodarczym umożliwiające korzystanie z odpowiedniej bazy technicznej i sprzętu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy złożonych dokumentów
Osoby zdolneW celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Wykonawca przedstawi: - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z opisem zakresu wykonywanych przez nie czynności, a w przypadku kadry dydaktycznej Wykonawca załącza do wykazu CV trenerów zawierające informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego pozostającego w korelacji z przedmiotem zamówienia Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy złożonych dokumentów
Sytuacja ekonomicznaW celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca dostarczy oświadczenie o którym mowa w pkt. III.3.1). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy złożonych dokumentów
inne dok.III.6- wykaz wykonanych usług w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. zrealizowanych szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z opisem zakresu wykonywanych przez nie czynności, a w przypadku kadry dydaktycznej Wykonawca załącza do wykazu CV trenerów zawierające informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego pozostającego w korelacji z przedmiotem zamówienia; - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - pełnomocnictwo - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, z podaniem zakresu pełnomocnictwa i podpisami osób/y reprezentującej Wykonawcę; - wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy program szkolenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - harmonogram szkolenia - formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - w sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje własną bazą techniczną i sprzętem niezbędnym do realizacji usługi dołącza do oferty stosowne porozumienie z innym podmiotem gospodarczym umożliwiające korzystanie z odpowiedniej bazy technicznej i sprzętu - wzory dokumentów, które otrzymają uczestnicy po zakończeniu szkolenia - zatwierdzony (parafowany) przez Wykonawcę wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ
Czy zmiana umowyZamawiający dopuszcza zmiany zapisu umowy dotyczące terminu wykonania zamówienia jeśli zaistnieją okoliczności losowe, których wykonawca lub zamawiający nie mógł przewidzieć przed podpisaniem umowy.pup-bielsk.pbip.pl

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń