Przetarg: Zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie reklamy na autobusie.

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146937/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaBiała Podlaska, lubelskie

Kody CPV

224620006Materiały reklamowe
793400009Usługi reklamowe i marketingowe

Informacje o zamawiającym

NazwaPaństwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Adres21-500 Biała Podlaska (lubelskie) ul. Sidorska 95/97
RodzajUczelnia publiczna

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2011-12-31
adres strony internetowej siwzhttp://bip.pswbp.pl/
adres uzyskania siwzPaństwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Sekcja Zamówień Publicznych pok. 367.
określenie przedmiotu zamówieniaZaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie reklamy na autobusie zamawiane na potrzeby realizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt.: Inżynier Budownictwa - zawód z przyszłością.
UprawnieniaZamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenieZamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
Potencjał technicznyZamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
Osoby zdolneZamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
Sytuacja ekonomicznaZamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
inne dok.III.6Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów, w takiej sytuacji jest zobowiązany złożyć zobowiązanie (oświadczenie w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (W/w zobowiązanie może zastąpić np. umowa przedwstępna, porozumienie, umowa o współdziałaniu lub inny dokument, z którego będzie wynikać stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy własnego potencjału). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów winno być dołączone do oferty. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. Wymagane jest złożenie lub podpisanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp przez każdego z partnerów / wspólników. Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się załączenie wraz z pełnomocnictwem dokumentów potwierdzających umocowanie osoby lub osób udzielających pełnomocnictwa (np.: zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis krajowego rejestru sądowego).
Czy zmiana umowyProjekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji gdy ulegnie zmianie umowa nr UDA - POKL.04.01.01-00-247/10-00 z dnia 10.01.2011r.w zakresie wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą lub zaistnieją zmiany wynikające z samej realizacji zgodnie umowy nr UDA - POKL.04.01.01-00-247/10-00 z dnia 10.01.2011r. (np.: opóźnienia w realizacji projektu niezależne od stron umowy itp.,) mające wpływ na przedmiot i warunki umowy zawartej z Wykonawcą, których wcześniej nie dało się przewidzieć. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy nr UDA - POKL.04.01.01-00-247/10-00 z dnia 10.01.2011r.
Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pożar itp.) Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy nr UDA - POKL.04.01.01-00-247/10-00 z dnia 10.01.2011r.
Wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy nr UDA - POKL.04.01.01-00-247/10-00 z dnia 10.01.2011r.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony, itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy.
Informacje dodatkowePrzedmiot niniejszego postępowania zamawiany jest na potrzeby projektu pt. Inżynier budownictwa - zawód z przyszłością współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1. zgodnie z umową nr UDA - POKL.04.01.01-00-247/10-00 z dnia 10.01.2011r.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń