Przetarg: zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji remontu pomostów przejściowych (deptaków) na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-05-21. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 140326/2010 data zamieszczenia: 2010-05-21

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaWarszawa, mazowieckie

Kody CPV

452413001Roboty budowlane w zakresie mol
453153001Instalacje zasilania elektrycznego
713220001Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacje o zamawiającym

NazwaCentrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adres02-903 Warszawa (mazowieckie) ul. Powsińska 69/71
RodzajInny: gospodarstwo pomocnicze KPRM

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2010-11-30
informacja na temat wadium5 000,00 PLN
adres strony internetowej siwzwww.cokprm.gov.pl
adres uzyskania siwzCO KPRM, ul Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
określenie przedmiotu zamówieniaCharakterystyka obiektu

Pomosty drewniane (deptaki) usytuowane są na zalesionym terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku. Stanowią przejście u ujścia rzeki Łyny od głównego budynku Puszcza do domków letniskowych typu Stynka i Finka położonych w pobliżu jeziora Łańsk. Pomosty oparte są częściowo na palach, a częściowo bezpośrednio na gruncie.
Zakres opracowań projektowych:
A. Inwentaryzacja budowlaną wraz z instalacją elektryczną wykonana wyłącznie do celów projektowych w oparciu o pomiary z natury z uwzględnieniem zaleceń użytkownika.

B. Dokumentacja projektowa obejmuje:
projekt budowlany robót budowlanych i elektrycznych wraz z badaniami wodno-gruntowymi
Całość dokumentacji winna zostać opracowana:
- badania wodno-gruntowe - w 2 egz. + CD
- projekty budowlany - w 5-ciu egz. + CD
C. Wytyczne do sporządzania projektów w wersji elektronicznej
1. Część rysunkowa projektu powinna zostać sporządzona i zapisana na nośniku CD-ROM
w formacie AutoCad 2000PL jako pliki z rozszerzeniem dwg oraz zapisana na CD-ROM
w formie Adobe Acrobat (rozszerzenie pdf).
2. Pliki rysunków powinny mieć zdefiniowany obszar papieru z parametrami i ustawieniami przygotowanymi do wydruku w formie zgodnej z poszczególnymi rysunkami dokumentacji papierowej.
3. Rysunki powinny zostać sporządzone wg standartowych formatów AutoCad-a 2000PL
Przy zastosowaniu niestandardowych formatów (np. czcionek) pliki związane z tymi formatami powinny zostać dołączone i umieszczone na CD-ROM-ie.
4. Pliki tekstowe powinny zostać sporządzone i zapisane w formatach Microsoft Office 2000 PL.
5. Pozostałe elementy dokumentacji sporządzone w formie graficznej lub przy użyciu specjalistycznego oprogramowania powinny zostać zeskanowane i załączone w postaci plików graficznych lub w formacie Adobe Aprobat (rozszerzenie pdf).
6. Dokumentacja sporządzona w wersji cyfrowej podlega odbiorowi.
Zakres robót budowlano-instalacyjnych:
1. niezbędne prace demontażowe istniejących elementów pomostów wraz z instalacjami elektrycznymi
2. wykonanie nowych pali nośnych
3. wykonanie konstrukcji nośnej - podłużnic oraz pokładu pomostów
4. wykonanie drewnianych balustrad
5. ewentualną naprawę wraz ze wzmocnieniem przyczółka
6. wykonanie oświetlenia pomostów wraz z zasilaniem
7. wywóz oraz utylizacja materiałów z rozbiórki
8. wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.
Wykonawca wykona również wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.
Do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zastosowane wyroby, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w: programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik 5 do SIWZ oraz Wzorze Umowy stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.
Wizja lokalna
Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania zostanie zorganizowana wizja lokalna celem umożliwienia uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca wykonawcom wzięcie udziału w wizji, gdyż uważa ją za niezbędną dla kompleksowego sporządzenia ofert.
Termin wizji ustala się na dzień 27.05.2010 r. o godz. 12:00. Zbiórka zainteresowanych wykonawców w Recepcji Kompleksu Recepcyjno -Wypoczynkowego Łańsk.
Najpóźniej na dwa dni przed terminem wizji lokalnej zainteresowany wykonawca zobowiązany jest przesłać faksem do Wydziału Zamówień Publicznych - faks: (022) 642 96 45 wykaz osób (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego), które mają wziąć udział w wizji.
Wymagane okresy:
- rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu budowlanego - min. 3 lata; bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru ostatecznego projektu budowlanego;
- gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót - min. 3 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego.
Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik 2 do SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcy.
Wiedza i doświadczenieWykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektów budowlanych o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN każda robota, w tym wykonanie palowania o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN
Osoby zdolneWykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają następujące uprawnienia: a) dla 3 projektantów są to uprawnienia: 1 projektant i 1 sprawdzający - z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 1 projektant - z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; b) dla kierownika budowy są to uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; c) dla kierownika robót elektrycznych są to uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Czy zmiana umowy1. zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym;
2. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane były w SIWZ
3. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania przedmiotu umowy bez zmiany ostatecznego terminu wykonania umowy, określonego w Istotnych postanowieniach umowy po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
4. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń