Przetarg: Zakup wraz z dostawą generatora technetowego dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146921/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na dostawy
LokalizacjaKielce, świętokrzyskie

Kody CPV

336964009Odczynniki izotopowe

Informacje o zamawiającym

NazwaŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii
Adres25-734 Kielce (świętokrzyskie) ul. Artwińskiego 3
RodzajSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres w miesiącach12
adres strony internetowej siwzbip2.onkol.kielce.pl
adres uzyskania siwzŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3C/202
określenie przedmiotu zamówieniaPakiet nr 1- Generator technetowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy Pakiet Nr 1 stanowiącym załącznik do SIWZ.
UprawnieniaWykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że obrót asortymentem będącymi przedmiotem oferty jest prowadzony w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisach prawnych- Koncesja / zezwolenie,
Wiedza i doświadczenieZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.
Potencjał technicznyZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.
Sytuacja ekonomicznaZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.
inne dok.III.6-Dokumenty zezwalające na dopuszczenie do obrotu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( Świadectwa Rejestracji, Dopuszczenia, Decyzje),w przypadku braku konieczności posiadania -oświadczenie, -Instrukcja ( charakterystyka ) przedmiotu zamówienia w j. polskim, -Oświadczenie o posiadaniu środka transportu zapewniającego przewóz oferowanych radiofarmaceutyków, zgodnie z obowiązującym prawem.
Czy zmiana umowy- przedłużenia okresu obowiązywania umowy, na okres nie dłuższy niż 3 lata z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku nie wykorzystania całej ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy,
w zakresie nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
- w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego,
- w przypadku jeśli produkty będące przedmiotem umowy zostaną wycofane przez producenta z produkcji lub z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ich dostarczenie nie będzie możliwe w terminie określonym w umowie (np. produkt na specjalne zamówienie przejściowe problemy produkcyjne) i Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o fakcie, może zaproponować produkty zamienne o nie gorszych cechach jakościowych i cenie nie wyższej niż ceny określonej w umowie,
-w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub Sprzedającego,
- zmianę warunków płatności lub sposobu finansowania umowy,
- zmianę terminu realizacji,
- zmianę podyktowaną zmianą przepisów.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości ceny promocyjnej, ustalonej przez jego producenta. W przypadku nieuwzględniania tego prawa przez Wykonawcę Zamawiający może od umowy odstąpić w odniesieniu do towaru, dla którego stosowana jest cena promocyjna

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń