Przetarg: Wykonanie, wraz z zaprojektowaniem, remontu tarasu budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-10-08. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 280003/2010 data zamieszczenia: 2010-10-08

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaBytom, śląskie

Kody CPV

450000007Roboty budowlane
712200006Usługi projektowania architektonicznego

Informacje o zamawiającym

NazwaGmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres41-902 Bytom (śląskie) ul. Parkowa 1
RodzajInny: Jednostka budżetowa Gminy

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychT
okres trwania zamówienia w dniach50
informacja na temat wadiumWadium nie wymagane
adres strony internetowej siwzwww.osir.bytom.pl
adres uzyskania siwzOśrodek Sportu i Rekreacji 41 - 902 Bytom ul. Oświęcimska 31 Zespół Zamówień Publicznych i Zakupów
określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu tarasu Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1, w oparciu o zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w szczególności o zapisy wytycznych do projektowania stanowiących załącznik do Programu, oraz zapisy Ogólnych Warunków Umowy stanowiących załączniki do siwz.
Wykonanie robót objętych zamówieniem jest niezbędne na podstawie nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 sierpnia 2010 r. ,wydanego na mocy art. 108 kpa, akceptującego jednocześnie wykonanie robót w oparciu o Wytyczne do projektowania.
Budynek Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 jest objęty ochroną konserwatorską. Zamawiający uzyskał akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach dla wykonania remontu w oparciu o Wytyczne do projektowania stanowiące część Programu funkcjonalno-użytkowego.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji oraz co najmniej 36 miesięcznej rękojmi na dokumentację projektową, oraz wykonane roboty budowlane objęte zamówieniem, a także na materiały wykorzystane w procesie budowlanym, liczonej od dnia końcowego odbioru robót.
Określenie zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót co do zakresu, jak w przedmiotowym zamówieniu, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
UprawnieniaNie dotyczy
Wiedza i doświadczenieWykonawca jest zobowiązany wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wykonał co najmniej 1 robotę w zakresie wykonania robót budowlanych (z wyłączeniem rozbiórki) na obiekcie objętym ochroną konserwatorską o wartości robót co najmniej 300 000,00 zł. brutto, oraz przedłożyć dokument potwierdzający, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku wykazania umów zawartych w walucie innej niż PLN , wartość umowy należy przeliczyć na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu zawarcia umowy ( w takim przypadku należy podać datę zawarcia umowy ) . Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły spełnia- nie spełnia
Potencjał technicznyNie dotyczy
Osoby zdolne1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do których wykonywania w aktualnym stanie prawnym upowazniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. 2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, 3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż osoba-osoby które będą kierować wykonaniem przedmiotu zamówienia odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, architektonicznych także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150 poz. 1579). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych, oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły spełnia- nie spełnia
Sytuacja ekonomicznaNie dotyczy
inne dok.III.61) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Czy zmiana umowyZamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy tj. Wykonawcy w sytuacji wystąpienia sukcesji
generalnej.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:
działania rządowe, działania samorządowe, działania nadzoru budowlanego, wynikające z okoliczności niezależnych od żadnej ze stron,
niesprzyjające warunki atmosferyczne,
siłę wyższą,
jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego,
zawieszenie przez Zamawiającego wykonania zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób posiadających uprawnienia żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem zasady, iż osoba/osoby wprowadzane do realizacji zamówienia będą posiadały uprawnienia co najmniej takie jakich żądano w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT.

Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.
Informacje dodatkoweNie dotyczy

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń