Przetarg: Wykonanie tablic informacyjnych dla projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji OP-IV.272.70.2011.AO

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146905/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaLublin, lubelskie

Kody CPV

798100005Usługi drukowania
798225007Usługi projektów graficznych
301950002Tablice

Informacje o zamawiającym

NazwaWojewództwo Lubelskie
Adres20-074 Lublin (lubelskie) ul. Spokojna 4
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres trwania zamówienia w dniach31
adres strony internetowej siwzwww.um.bip.lublin.pl
adres uzyskania siwzUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Spokojna 4 20-074 Lublin (II piętro, pokój 222 w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3) fax: (081) 44 16 535 anna.orlowska@lubelskie.pl
określenie przedmiotu zamówieniaWykonanie tablic informacyjnych dla projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ
UprawnieniaDziałalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
Wiedza i doświadczenieWykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dwóch usług polegających na opracowaniu graficznym, druku i dostawie materiałów informacyjnych o łącznej wartości co najmniej 10 000, 00 zł.
Potencjał technicznyZamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolneZamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomicznaZamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
Czy zmiana umowyZamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy
Informacje dodatkoweWynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 z działania 4.1 Społeczeństwo Informacyjne

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń