Przetarg: Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Gozdnica

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146935/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaŻagań, lubuskie

Kody CPV

713543007Usługi badań katastralnych

Informacje o zamawiającym

NazwaZarząd Powiatu Żagańskiego
Adres68-100 Żagań (lubuskie) ul. Dworcowa 39
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2011-11-21
informacja na temat wadiumW niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda zabezpieczenia składanej oferty wadium. 1. Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 1.950,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm.); 2. Wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 06 czerwca 2011r. do godz. 09:00 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a. nazwa dającego zlecenia udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c. kwotę gwarancji lub poręczenia; d. termin ważności gwarancji lub poręczenia; e. zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 2 terminu zostanie ono zdeponowane w pokoju nr 5 w siedzibie Zamawiającego w odrębnej kopercie z dopiskiem Wadium - Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Gozdnica. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 2 terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Żaganiu BZ WBK nr 81 1090 2558 0000 0001 0335 4896 z dopiskiem Wadium - Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Gozdnica. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium: a. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy; b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
adres strony internetowej siwzwww.bip.powiatzaganski.pl
adres uzyskania siwzStarostwo Powiatowe w Żaganiu,ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, pok. 109
określenie przedmiotu zamówienia1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Gozdnica, powiat żagański, woj. lubuskie, z podziałem na dwa etapy:
etap I - obejmuje całość prac umożliwiających wykonanie projektu opisowo kartograficznego gotowego do wyłożenia, wraz z przekazaniem powstałej dokumentacji z tych czynności do PODGiK w Żaganiu,
etap II - obejmuje przeprowadzenie postępowania formalnego zgodnie z art. 24 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie ust.1-8 i zastąpienie dotychczasowego operatu ewidencji gruntów i budynków, prowadzonego w systemie Oskar 3, operatem zmodernizowanym.

2. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z Warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do projektu umowy.
Wiedza i doświadczeniePosiadania wiedzy i doświadczenia zawodowego, wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch projektów obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali wraz z zasileniem bazy (systemu) do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z czego co najmniej jeden projekt dotyczy zasilenia bazy Oskar 3.0 z potwierdzeniem, że usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IX specyfikacji
Osoby zdolnea) minimum dwie osoby posiadające uprawnienia, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym, b) minimum dwie osoby z wykształceniem informatycznym, posiadające, co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie z potwierdzeniem wykonania minimum dwóch projektów zbliżonych do przedmiotu zamówienia (z czego jeden w pracy z systemem Oskar). Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IX specyfikacji
inne dok.III.6Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt XVI ppkt 7 i 8 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.
Czy zmiana umowy1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1.1 ZMIANY OGÓLNE
Możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY
1.2.1. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje,
b) zmiany stanu prawnego,
c) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej.
1.2.3. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE
Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.
2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń