Przetarg: WYKONANIE BADAŃ NAUKOWYCH W RAMACH PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA Z ZAKRESU KONKURENCYJNOŚĆ MAZOWSZA I JEJ UWARUNKOWANIA

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-05-21. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 140318/2010 data zamieszczenia: 2010-05-21

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaWarszawa, mazowieckie

Kody CPV

730000002Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Informacje o zamawiającym

NazwaMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Adres03-802 Warszawa (mazowieckie) ul. Lubelska 13
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2011-10-30
adres strony internetowej siwzwww.mbpr.pl; www.trendyrozwojowemazowsza.pl
adres uzyskania siwzMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa
określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań na temat Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania. Głównymi celami badania jest:
1. identyfikacja uwarunkowań i poziomu konkurencyjności województwa mazowieckiego,
2. określenie poziomu rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim, jego uwarunkowań oraz wpływu na przebieg procesów rozwoju regionu,
3. identyfikacja pozaekonomicznych czynników konkurencyjności Mazowsza, określenie ich potencjału oraz realnego i hipotetycznego wpływu na procesy rozwoju.
Rezultaty badań przedstawione w raportach mają być podstawą do sformułowania diagnozy stanu, czynników sprawczych oraz trendów rozwojowych województwa mazowieckiego.
Wiedza i doświadczenieOcena spełniania warunków udziału wymaganych od Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana przez Komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.
Osoby zdolneOcena spełniania warunków udziału wymaganych od Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana przez Komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.
inne dok.III.61. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zgodny ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia podanym w załączniku nr 1 do SIWZ, zawierający opis koncepcji, metod, narzędzi wykorzystanych do wykonania zamówienia wraz z opisem prac i ich planowanym harmonogramem; 3. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ; 4. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 3 do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w złotych polskich, 5. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.
Informacje dodatkoweZamówienie dotyczy Projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń