Przetarg: Usługi w zakresie wykonywania badań USG z podziałem na pakiety dla SZPZLO Warszawa Mokotów

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146903/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaWarszawa, mazowieckie

Kody CPV

851500005Usługi obrazowania medycznego
851500005Usługi obrazowania medycznego
851500005Usługi obrazowania medycznego

Informacje o zamawiającym

NazwaSamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów
Adres02-513 Warszawa (mazowieckie) ul. Madalińskiego 13
RodzajSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Części

Nazwa części 1PAKIET A
Opis części 1Usługi w zakresie wykonywania badań USG z podziałem na pakiety dla SZPZLO Warszawa Mokotów PAKIET A - Wykonywanie usług w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Chełmskiej 13/17 w Warszawie Dzień i godziny przyjęć - środa 14:00 - 17:00 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu i lokalizacji wykonywania usług przedmiotu zamówienia. 2. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85 15 00 00-5 (usługi obrazowania medycznego). 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Pakiet A - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 4 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY.
Nazwa części 2PAKIET B
Opis części 2Usługi w zakresie wykonywania badań USG z podziałem na pakiety dla SZPZLO Warszawa Mokotów PAKIET B- Wykonywanie usług w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Przyczółkowej 33 w Warszawie Dzień i godziny przyjęć - wtorek 13:30 - 15:00 i czwartek 13:30 - 15:00 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu i lokalizacji wykonywania usług przedmiotu zamówienia. 2. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85 15 00 00-5 (usługi obrazowania medycznego). 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Pakiet B -12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 4 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY.

Pozostałe informacje

Liczba części2
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres w miesiącach12
informacja na temat wadiumZamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
adres strony internetowej siwzwww.zozmokotow.pl
adres uzyskania siwzSZPZLO Warszawa Mokotów ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
określenie przedmiotu zamówienia1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są
Usługi w zakresie wykonywania badań USG
z podziałem na pakiety dla SZPZLO
Warszawa Mokotów
PAKIET A - Wykonywanie usług w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej
przy ul. Chełmskiej 13/17 w Warszawie
Dzień i godziny przyjęć - środa 14:00 - 17:00

PAKIET B- Wykonywanie usług w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej
przy ul. Przyczółkowej 33 w Warszawie
Dzień i godziny przyjęć - wtorek 13:30 - 15:00 i czwartek 13:30 - 15:00

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (pakietowych)
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu i lokalizacji wykonywania usług przedmiotu zamówienia.
4. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
85 15 00 00-5 (usługi obrazowania medycznego).
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Pakiet A i B - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 4 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY.
Uprawnieniaa) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ. b) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ocena według formuły spełnia - nie spełnia
Wiedza i doświadczeniea) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ. b) wykaz 1 wykonanej usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie wg wzory stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. Ocena według formuły spełnia - nie spełnia
Potencjał technicznyOŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ. Ocena według formuły spełnia - nie spełnia
Osoby zdolnea) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ, b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Ocena według formuły spełnia - nie spełnia
Sytuacja ekonomicznaa) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ. b) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku gdy termin ważności ww. polisy upływa przed datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie, że przed upływem terminu ważności polisy przedłuży jej ważność na okres do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena według formuły spełnia - nie spełnia
Inne dok. potwierdz. III.5a) Formularz ofertowy - Zał. Nr 1 do SIWZ. b) Formularz asortymentowo-cenowy - Zał. Nr 4 do SIWZ.
Czy zmiana umowyDopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy polegających na:
1) Zmianie ilości godzin zgodnie z § 1 ust 2 umowy.
2) Zmianie miejsca wykonywania świadczeń (Przychodni).
3) Powierzeniu świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 umowy finansowania przez innego płatnika niż NFZ.
4) Przedłużeniu okresu umowy na czas określony zgodnie z §. 3 niniejszej umowy.
3. Zmiany wynikające z ust. 2 pkt 1), 3) i 4) nie mogą spowodować przekroczenia kwoty określonej w § 5 ust 6 umowy.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń