Przetarg: Usługi w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i mienia

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146979/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaNowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie

Kody CPV

665100008Usługi ubezpieczeniowe

Informacje o zamawiającym

NazwaSamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Adres05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie) ul. Miodowa 2
RodzajSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychT
data zakończenia2012-12-31
informacja na temat wadiumZamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
adres strony internetowej siwzhttp://www.szpzozndm.pl/
adres uzyskania siwzSZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i mienia.
Szczegółowe wymagania zamówienia zawarte są w załączniku do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zał. Nr 2.
Określenie zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
UprawnieniaZamawiający wymaga dołączenia do oferty koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania - w zakresie objętym zamówieniem. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Inne dok. potwierdz. III.51. Ogólne i szczegółowe warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk 2. Ocenę klauzul - Załącznik nr 3
inne dok.III.61. wypełniony druk oferty, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie o okolicznościach dotyczących ryzyka - Załącznik Nr 11 3. Jeśli Wykonawca będzie posługiwał się podwykonawcami dołącza oświadczenie o podwykonawcach (zakres powierzonej do wykonania części zamówienia) lub oświadczenie, że zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców - wg zał. Nr 10 do SIWZ. 4. dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeśli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z w/w dokumentów należy dołączyć także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu (zamawiający dopuszcza jedynie oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Czy zmiana umowyZamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może, w szczególności na:
1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji - w tym poza wysokości obejmowane ochroną na podstawie klauzuli automatycznego pokrycia: zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane oraz inwestycje tj. rzeczy nabywane przez ubezpieczającego podczas trwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy, na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.
2. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej;
3. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji;
4. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności;
5. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
6. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych (m.in. dopuszcza się możliwość rozwiązania dotychczasowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej i zawarcia nowej umowy),
7. termin realizacji może zostać skorygowany w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej o okres niezbędny na ostateczne ich rozstrzygnięcie.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń