Przetarg: Usługa poradnictwa psychologicznego dla beneficjentów projektu pn.: Wsparcie Pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-05-21. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 140338/2010 data zamieszczenia: 2010-05-21

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaWrocław, dolnośląskie

Kody CPV

851212706Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Informacje o zamawiającym

NazwaDolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Adres50-138 Wrocław (dolnośląskie) ul. Kuźnicza 10
RodzajInny: Sp. z o.o.

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2011-06-30
adres strony internetowej siwzwww.dawg.pl
adres uzyskania siwzDAWG Sp. z oo.; ul. Kuźnicza 10; 50-138 Wrocław - z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2 ustawy Pzp
określenie przedmiotu zamówieniaPoradnictwo psychologiczne obejmować ma indywidualne konsultacje/spotkania z psychologiem dla 16 uczestników-beneficjentów projektu, w wymiarze 4 godzin zegarowych na uczestnika projektu. Łączny wymiar poradnictwa wynosi 64 godzin zegarowych. Celem poradnictwa psychologicznego będzie udzielenie uczestnikom projektu indywidualnej pomocy psychologicznej i umożliwienie ich aktywizacji społecznej na rynku pracy w szczególności poprzez: a)zapoznanie się z sytuacją,potrzebami i preferencjami uczestnika, b)bieżącą pomoc psychologiczną, c)warsztat interpersonalny obejmujący m. in., podnoszenie umiejętności i kompetencji społecznych, poprawę komunikacji, radzenie sobie ze stresem, trening asertywności i autoprezentacji,d)omówienie dokumentu Proponowana ścieżka udziału w projekcie wraz z przekazaniem sugestii na temat ewentualnego dalszego udziału uczestnika w projekcie
Wiedza i doświadczenieWykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, poradnictwa psychologicznego dla minimum 50 osób
Osoby zdolneDysponowanie co najmniej 1 jedną osobą posiadającą dyplom magistra psychologii uzyskany w uczelni polskiej lub zagranicznej, uznany za równorzędny w Rzeczypospolitej Polskiej oraz minimum 3 letni okres pracy w tym zawodzie
Sytuacja ekonomicznaPosiadanie środków finansowych lub zdolność kredytowa w wysokości co najmniej 5 000 PLN
Informacje dodatkoweProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń