Przetarg: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, piwnicy oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 105

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146973/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaWrocław, dolnośląskie

Kody CPV

454000001Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
453300009Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003Roboty instalacyjne elektryczne

Informacje o zamawiającym

Nazwa"Atena" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres50-237 Wrocław (dolnośląskie) ul. Ołbińska 6
RodzajInny: Wspólnota Mieszkaniowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychT
data zakończenia2012-08-14
informacja na temat wadiumZamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 6 500,00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).
adres strony internetowej siwzwww.atena.wroc.pl
adres uzyskania siwzul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław.
określenie przedmiotu zamówieniaRoboty budowlane polegające na remoncie elewacji, piwnicy oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 105.
Zakres remontu klatki schodowej obejmuje m. in.: odnowienie powłok malarskich, wykonanie instalacji domofonowej, wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych, remont Westbulu oraz renowację drzwi wejściowych do budynku.
Zakres remontu piwnicy obejmuje m. in.: wykonanie posadzki cementowej, wymianę instalacji elektrycznej.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 4 etapach:
I etap - remont elewacji podwórzowej od 11.07.2011r. do 30.09.2011r.,
II etap - remont piwnicy od 29.07.2011r. do 28.10.2011r.,
III etap - remont klatki schodowej od 01.03.2012r. do 30.06.2012r.
IV etap -remont elewacji frontowej od 07.05.2012r. do 14.08.2012r.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki nr 6,7,8 i 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Określenie zamówień uzupełniającychZamawiający stosownie do przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
UprawnieniaZamawiający uzna warunek za spełniony, w odniesieniu do Wykonawców, którzy złożą stosowne w tym zakresie oświadczenie. Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu dołączonym do oferty
Wiedza i doświadczenieZamawiający uzna warunek za spełniony, w odniesieniu do Wykonawców, którzy złożą stosowne w tym zakresie oświadczenie oraz wykażą, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie elewacji każda o wartości min. 100 000 zł. brutto. Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty
Potencjał technicznyZamawiający uzna warunek za spełniony, w odniesieniu do Wykonawców, którzy złożą stosowne w tym zakresie oświadczenie. Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu dołączonym do oferty
Osoby zdolneZamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców którzy złożą stosowne w tym zakresie oświadczenia oraz wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz która odbyła co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, o której mowa w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 150, poz. 1579) oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych a także co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty
Sytuacja ekonomicznaZamawiający uzna warunek za spełniony, w odniesieniu do Wykonawców, którzy złożą stosowne w tym zakresie oświadczenie. Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu dołączonym do oferty
Czy zmiana umowyZamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z powodu wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących przyczyn: a) zmiana osób sprawujących funkcje kierownika robót i inspektora nadzoru; b) nie możliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej; c) nie możliwe do przewidzenia zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i w związku z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót niezrealizowanych; d) długotrwały okres występowania nadzwyczajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, takie jak: mające miejsce na obszarach działania Wykonawcy powódź, gradobicie, trąba powietrzna, huragan, mrozy, ulewne deszcze bądź opady śniegu o dużych rozmiarach i o dużej sile oddziaływania; e) siła wyższa bądź inne niespodziewane zdarzenie losowe, czasowo uniemożliwiające Wykonawcy wykonywanie robót, np.: epidemia, pożar, niezależny od Wykonawcy brak zasilania energii; f) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; g) konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 8 ust. 4-7 umowy mogących mieć wpływ na termin wykonania umowy; h) konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do całkowitego zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy; i) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych; j) wystąpienia nie zawinionej przez Wykonawcę awarii na terenie budowy; k) działanie osób trzecich lub organów władzy publicznej powodujące przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy l) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom; m) konieczność wykonania wcześniej nie planowanych robót, jeżeli wyniki badań stratygraficznych tynków przewidywać będą taką potrzebę
Informacje dodatkoweProjekt pn. *Remont elewacji, piwnicy oraz klatki schodowej kamienicy położonej przy ul. Jedności Narodowej 105 we Wrocławiu* jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń