Przetarg: Renowacja stawu przy ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146971/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaBiałystok, podlaskie

Kody CPV

452472703Budowa zbiorników

Informacje o zamawiającym

NazwaMiasto Białystok
Adres15-950 Białystok (podlaskie) ul. Słonimska 1
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres w miesiącach5
informacja na temat wadium1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (tj. w formie bezgotówkowej) na rachunek bankowy w Banku PKO S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium - renowacja stawu przy ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.
adres strony internetowej siwzwww.bipnowy.um.bialystok.pl
adres uzyskania siwzul. J.K.Branickiego 9 pok. 321 Białystok
określenie przedmiotu zamówieniaZakres prac polega:
1) renowacja stawu - wykonanie czaszy stawu;
2) wykonanie budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia do 2 m oraz rozbiórka istniejącego;
3) wykonania wylotu żelbetowego fi 1000 mm z kanału burzowego oraz kanału burzowego fi1000 mm;
4) wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej fi300 mm i rurociągu fi 300 mm;
5) wykonanie rowu odpływowego;
6) wykonanie stopni faszynowo - kamiennych szt. 7.
3. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej siwz.
4. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na przedmiot zamówienia.
5. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest do spełnienie wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.
Uprawnienianie dotyczy
Wiedza i doświadczeniew celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem zamówień w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane związane z budownictwem wodnym lub robotami melioracyjnymi z wyłączeniem robót konserwacyjnych o wartości 800 000 PLN brutto, z podaniem ich wartości, rodzaju i miejsca wykonania, dat wykonania i Zamawiających, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Potencjał technicznynie dotyczy
Osoby zdolnew celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z 5 - letnim doświadczeniem w zakresie melioracji wodnych lub osobą posiadająca uprawnienia kierownika robót w zakresie melioracji wodnych z 5 - letnim doświadczeniem lub uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą;
Sytuacja ekonomicznanie dotyczy
inne dok.III.61. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone pkt III.4.2) tiret 2; 2) warunki dotyczące wymaganego posiadania wiedzy i doświadczenia, wymaganego posiadania potencjału technicznego i osobowego będą badane łącznie - dokumenty określone w pkt III.4.1) tiret 1-3 powinien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w pkt III.4.1) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu określone w pkt III.4.2) tiret 1 składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. Zgodnie z art. 26 ust 2 lit. b i c ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Czy zmiana umowy1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia , jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach:
a) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,
b) wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
c) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu,
d) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
e) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
f) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
g) konieczności wykonania robót wykopaliskowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
h) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
i) wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności wystąpienia ujemnych temperatur w okresie zimowym,
j) siły wyższej,
k) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
2) zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak Podwykonawca pierwotny.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
Informacje dodatkowenie dotyczy

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń