Przetarg: Remont odcinków dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubniewice w 2011r. w leśnictwach Krzeszyce, Rudna i Miechów.

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146993/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaLubniewice, lubuskie

Kody CPV

452331426Roboty w zakresie naprawy dróg

Informacje o zamawiającym

NazwaNadleśnictwo Lubniewice
Adres69-210 Lubniewice (lubuskie) ul. Jana Pawła II 34
RodzajInny: PGL LP Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychT
data zakończenia2011-09-30
informacja na temat wadiumOferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6000 PLN ( słownie: sześć tysięcy zł ). Wadium nalezy wnieść w terminie do dnia 2011-06-08 do godz. 9:00
adres strony internetowej siwzwww.szczecin.lasy gov.pl
adres uzyskania siwzwww.szczecin.lasy.gov.pl
określenie przedmiotu zamówieniaWspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Przedmiotem zamówienia jest remont tłuczniem odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w leśnictwach Krzeszyce, Rudna i Miechów. Remontem objęte są odcinki o długościach od 25 do 280 mb o łącznej długości 1515 mb i szerokości 3,50m. Maksymalna odległość między remontowanymi odcinkami nie przekracza 6km.Szczegółowe informacje dotyczące wykonania i odbioru robót znajdują się w załącznikach:
-załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy wraz z opisem wykonywania robót
-załącznik nr 8a - Specyfikacja techniczna nawierzchni
-załącznik nr 8b - Specyfikacja techniczna podbudowy
-załącznik nr 9 - Projekt przekroju poprzecznego
Określenie zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 pzp, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.
Uprawnienianie dotyczy
Wiedza i doświadczenieO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna niniejszy waunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże i udokumentuje wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (doświadczeniew robotach drogowych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, żeroboty te zostały wykonane należycie. Wymagane minimum 3 roboty o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia i wartości minimum300000 PLN brutto każda.
Potencjał technicznyO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Osoby zdolneO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wskazać osobę kierującą budową, posiadającą uprawnienia w zakresie prowadzenia robót drogowych. W celu udowodnienia ich kwalifikacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane uprawnienia.
Sytuacja ekonomicznaO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 30000 PLN - ważną na dzień otwarcia ofert.
Czy zmiana umowyZamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy, w tym termin jej realizacji będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia: nieprzewidzianych warunków atmosferycznych, jak powódź, nadmierne opady atmosferyczne, duży mróz i inne klęski naturalne. Zmiany w umowie mogą wystąpić w sytuacji nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
Informacje dodatkowenie dotyczy

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń