Przetarg: Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej ZSGH w Wiśle - etap I

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146923/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaCieszyn, śląskie

Kody CPV

450000007Roboty budowlane
453111001Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
453112002Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Informacje o zamawiającym

NazwaPowiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Adres43-400 Cieszyn (śląskie) ul. Bobrecka 29
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2011-08-31
informacja na temat wadiumZamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 2.300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych). Szczegóły w zakresie wnoszenia wadium zostały opisane w pkt 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
adres strony internetowej siwzwww.powiat.cieszyn.pl
adres uzyskania siwzStarostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn pok. 213
określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiot zamówienia polega na wykonaniu remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej ZSGH w Wiśle - etap I.
Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót i kosztorys ślepy (poz. 1 - 27), oraz specyfikacja szczegółowa zakresu robót
UprawnieniaZamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
Wiedza i doświadczenieZamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
Potencjał technicznyZamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
Osoby zdolneWykonawca winien dysponować osobą która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz elektrycznych budowlanych
Sytuacja ekonomicznaZamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
inne dok.III.6- formularz ofertowy, - kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 uPzp - jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy do wykonania część usługi powinien on złożyć oświadczenie Wykonawcy o zakresie usług do wykonania przez Podwykonawcę, - dokumenty w zakresie umocowania prawnego do podpisywania oferty, zgodnie z pkt 10.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - kosztorys uproszczony zgodny z załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia kosztorysem ślepym. - zestawienie przyjętych do wyceny materiałów i sprzętu, z podaniem przyjętych cen jednostkowych oraz przyjętą stawką kosztorysową r-g i poziomu narzutów
Czy zmiana umowyZamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) Zmiana (przedłużenie) terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć Przedłużenie terminu nie może być następstwem okoliczności zawinionych przez Wykonawcę. Dopuszcza się przedłużenie terminu tylko o okres udokumentowanych protokołami opóźnień.
b) zmiany przepisów mających wpływ na treść zawartej umowy,
c) zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych,
d) zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy
i Zamawiającego - może ulec zmianie tylko na podstawie obiektywnych przesłanek. Osoba ze strony Wykonawcy musi posiadać kwalifikacje zawodowe nie gorsze niż wymagał Zamawiający w SIWZ. Osoba ta musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego
Informacje dodatkoweNie dotyczy

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń