Przetarg: Przetarg powtórzony: Odbudowa trzech dróg gminnych w miejscowościach Dębno, Sufczyn i Doły - powódź 2010

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-10-08. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 280009/2010 data zamieszczenia: 2010-10-08

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaDębno, małopolskie

Kody CPV

452330009Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Informacje o zamawiającym

NazwaWójt Gminy Dębno
Adres32-852 Dębno (małopolskie) Wola Dębińska 240
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2010-11-30
informacja na temat wadiumNie dotyczy
adres strony internetowej siwzwww.gminadebno.pl
adres uzyskania siwzUrząd Gminy Dębno Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, pokój nr 40. W godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30
określenie przedmiotu zamówienia1. Odbudowa drogi gminnej Dębno-Szwaby od km 1+000 do km 1+110
1) Wykonanie wykopów. Roboty ziemne - 21 m3
2) Wykonanie przepustów drogowych - podbudowa
a) zabezpieczenie korpusu drogi ścianką stalową typu -Larsen-, głębokość wbicia 4 m. - 30 m.
b) Przepusty z rur żelbetonowych fi 50 - 8m i ścianki czołowo z betonu lanego
2 szt.
c) Uzupełnianie brakującej ilości kruszywa - 16 m3
d) wykonanie podłoża i narzutu kamiennego - 45 m3
e) podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa dolna po zagęszczeniu 30 cm
w trzech warstwach po 30 cm - 180 m2
f) podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm
- 30 m2
g) podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm
- 30 m2
3) Nawierzchnia z betonu asfaltowego
a) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm,- 30m,2
b) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 5 cm - 150m2


2. Odbudowa drogi gminnej Sufczyn - Granice do Łysej Góry km 0+540 do km 0+800
1) Podbudowa z kruszywa łamanego
a) podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm - 780 m2
b) podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm - 780m2
2) Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 6 cm - 650m2
3) Ścinanie i uzupełnianie poboczy - 156 m2


3. Odbudowa drogi gminnej Doły-Stara Droga 0+325 do km 0+695
1) Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm. Dosypanie poboczy - 222m2
2) Nawierzchnia z betonu asfaltowego
a) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 50 kg/m2 - 54,65 t.
b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 5 cm - 1 093 m2
3) Ścinanie poboczy - 148 m2
4) Przepusty z rur żelbetonowych fi 40 - 6 m i ścianki czołowe z betonu lanego.
UprawnieniaZamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wymagane oświadczenie - zał. Nr 1 SIWZ. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie druku ZP 17 (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia
Wiedza i doświadczenieZamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca, obok wymaganego oświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia. Przez zamówienie odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, zamawiający uznaje wykonanie roboty budowlanej polegającej na: na budowie, odbudowie, remoncie nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-bitumicznych - o wartości minimum 220 000,00 PLN brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonych dokumentów opisanych w SIWZ - wykaz robót budowlanych, referencje, - Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie druku ZP 17 (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia
Potencjał technicznyZamawiający uzna warunek posiadania potencjału technicznego za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wymagane oświadczenie - zał. Nr 1 SIWZ. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie druku ZP 17 (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia
Osoby zdolneZamawiający uzna warunek dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca, obok wymaganego oświadczenia wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (art. 12 do art.. 14 ustawy Prawo Budowlane). Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonych dokumentów opisanych w SIWZ - wykaz osób zatrudnionych - Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie druku ZP 17 (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia
Sytuacja ekonomicznaZamawiający uzna warunek znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca, obok wymaganego oświadczenia, przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z aktualnym dowodem opłaty. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie druku ZP 17 (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia
inne dok.III.6Nie dotyczy
Czy zmiana umowya) Obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części robót budowlanych, które obejmowało zamówienie. Warunkami tych zmian są: wskazanie robót, które ze względów ekonomicznych lub technicznych nie mogą lub nie muszą być wykonane b) Zmiana terminu wykonania robót budowlanych, Warunkami takiej zmiany są wystąpienie zdarzeń technicznych lub okoliczności , których nie można było przewidzieć a które uniemożliwiają terminową realizację zadania, W szczególności zdarzenia te obejmują jedną z poniższych przyczyn: natrafienie na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu, ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń
Informacje dodatkoweNie dotyczy

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń