Przetarg: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzedaży detalicznej znaków opłaty sądowej

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 147007/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaPoznań, wielkopolskie

Kody CPV

799410002Usługi pobierania opłat

Informacje o zamawiającym

NazwaSąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Adres61-729 Poznań (wielkopolskie) ul. Młyńska 1a
RodzajOrgan kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychT
data zakończenia2012-12-31
informacja na temat wadiumUstala się wadium w wysokości: - 3.000,00 zł. (słownie: trzytysiącezłotych 00/100 gr), Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 64 1130 1088 0001 3100 2520 0004 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) W celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do osoby wskazanej w pkt XVI.3 w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia wniesienia. Przyjęcie dokumentu przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, zgodnie z przesłankami art. 46 ust. 5 ustawy.
adres strony internetowej siwzwww.poznan-staremiasto.sr.gov.pl
adres uzyskania siwzSąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Oddział Gospodarczy - pok. 119 (I piętro) ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań
określenie przedmiotu zamówienia1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzedaży detalicznej znaków opłaty sądowej, których łączna wartość nominalna została oszacowana na kwotę 18 540 000,00 złotych w budynkach Zamawiającego
w wymienionych lokalizacjach:
- w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
przy ul. Młyńskiej 1a,
- w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu przy ul. Grochowe Łąki 6
- w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
przy ul. Dożynkowej 9h,
za wynagrodzeniem prowizyjnym.
2. Sprzedaż znaków opłaty sądowej będzie odbywała się w dniach pracy Zamawiającego w godzinach od 800 do 1600 (poniedziałek do 1800).
3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży detalicznej znaków opłaty sądowej, a w szczególności:
- odbioru znaków opłaty sądowej z jednostek organizacyjnych PKO Banku Polskiego S.A. lub innych banków prowadzących dystrybucję, po uprzednim sporządzeniu pisemnego zamówienia oddzielnie dla każdego rodzaju znaków oraz przedłożenie aktualnej umowy o sprzedaż znaków opłaty sądowej,
- przechowywanie znaków opłaty sądowej oraz rozliczanie się
z pobranych zaliczek w znakach opłaty sądowej z oddziałów banków, z których zostały pobrane w terminach i na zasadach ustalonych przez te banki.
4. Zamawiający zobowiązuje się do wynajęcia pomieszczenia stanowiącego punkt kasowy w każdym z budynków, w którym będzie się odbywała sprzedaż, za wyjątkiem budynku przy ul. Grochowe Łąki 6, w którym warunki najmu należy uzgodnić bezpośrednio
z właścicielem budynku (Bohdan Woś tel. 061-85 85 100). Na każdy
z punktów sprzedaży zostanie zawarta umowa najmu z właściwym Sądem (wyjątek stanowi lokalizacja przy ul. Grochowe Łąki 6), do którego należy dany budynek. Wzory umowy najmu w/w pomieszczeń zostały zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ.
5. Wymagania stawiane Wykonawcy
a. wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umownych,
b. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego
o okolicznościach powodujących zaprzestanie sprzedaży znaków opłaty sądowej niezwłocznie po ich wystąpieniu,
c. odpowiedzialność za niedobory znaków opłaty sądowej oraz za uszkodzenia uniemożliwiające ich sprzedaż, powstałe na skutek nieprawidłowego przechowywania ponosi Wykonawca
d. Wykonawca nie może powierzyć czynności sprzedaży detalicznej osobie nie wymienionej w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia bez pisemnej zgody Zamawiającego (załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
e. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań wg załączonego wzoru (załącznik nr 3 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz miesięcznej informacji dodatkowej wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), w terminie do trzeciego dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
W przypadku nie dotrzymania w/w terminu lub przekazania
w sprawozdaniu nieprawdziwych danych, umowa o sprzedaż znaków opłaty sądowej zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym
f. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
Określenie zamówień uzupełniającychZgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego nie przekraczającego 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego. W konsekwencji powyższego w przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego wartość nominalna sprzedanych znaków opłaty sądowej wzrośnie maksymalnie o kwotę 9 270 000,00 zł. W takiej sytuacji łączna wartość nominalna znaków opłaty sądowej sprzedanych w zamówieniu podstawowym i uzupełniającym nie przekroczy 27 810 000,00 zł.
Osoby zdolnewykaz osób uczestniczących w realizacji zmówienia wraz z oświadczeniem każdej z nich, że nie została prawomocnie skazana za przestępstwa wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Sytuacja ekonomicznaposiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej również wykonanie niniejszego zamówienia przez cały okres jego realizacji.
Czy zmiana umowy1. Możliwość zmiany osoby/osób wskazanych w załączniku nr 1 do umowy pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji
z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie wynikającym
z Ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną dla każdej z tych osób.
2. Przedłużenie terminu obowiązywania umowy pod warunkiem nie uzyskania maksymalnej wartości sprzedanych znaków wskazanej w § 11 umowy.
3. Możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku wprowadzenia przez Ministra Sprawiedliwości zmiany sposobu dokonywania opłat sądowych skutkujących wstrzymaniem emisji znaków opłaty sądowej w wyniku czego dostęp do poszczególnych nominałów tych znaków będzie ograniczony lub niemożliwy.
4. Wskazane wyżej zmiany mogą zostać wprowadzone do umowy podpisanym przez strony aneksem.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń