Przetarg: Przebudowa sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Mielcu

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146955/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaMielec, podkarpackie

Kody CPV

454000001Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
451100001Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
453110000Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Informacje o zamawiającym

NazwaGimnazjum Nr 2
Adres39-300 Mielec (podkarpackie) ul. Grunwaldzka 7
RodzajInny: Gimnazjum

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2011-08-12
informacja na temat wadiumZamawiający nie wymaga wniesienia wadium
adres strony internetowej siwzwww.gim2.mielec.pl
adres uzyskania siwzOdbiór osobisty w Gimnazjum Nr 2 w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Grunwaldzka 7 - kancelaria szkoły lub za zaliczeniem pocztowym
określenie przedmiotu zamówienia1. Przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem w ust. 2 jest przebudowa sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Mielcu w pełnym zakresie określonym w dokumentacji projektowej.
2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót związanych z rozbiórką komina, a w szczególności:
1) rozbiórka komina murowanego,
2) zasklepienie powstałych otworów w pokryciu i konstrukcji dachu oraz otworów w stropach między kondygnacyjnych powstałych w wyniku robót rozbiórkowych komina,
3) uporządkowanie pomieszczeń po rozbiórce i wynikających z niej dodatkowych robót.
3. Zakres przedmiotu zamówienia określony w ust. 1 oraz sposób jego wykonania szczegółowo określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz stanowiące jej załączniki:
1) dokumentacja projektowa obejmująca projekt budowlany pn. Przebudowa sali gimnastycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia lekcyjne; rozbiórka komina wewnętrznego w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Mielcu,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
UprawnieniaDziałalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie lub licencja)
Wiedza i doświadczenieZamawiający uzna, że wykonawca spełnił warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli: 1. wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przynajmniej 1 zamówienie o wartości min. 50000,00 zł brutto obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej, 2. przedłoży dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Potencjał technicznyZamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
Osoby zdolneZamawiający uzna, że wykonawca spełnił warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli: 1. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia następującymi osobami: a) kierownik budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2. złoży oświadczenie, że wskazany kierownik budowy, posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Sytuacja ekonomicznaZamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
Czy zmiana umowyZamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie. W szczególności zmiany mogą dotyczyć przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w sytuacji gdy:
a) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT
c) wystąpią sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodujące konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu wykonania. W takim przypadku przesunięcie terminu może nastąpić o okres w jakim wykonywanie przedmiotu umowy było niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej lub wskutek innych sytuacji niezależnych od stron. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia opisanych okoliczności,
d) potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym koniecznych zmian dokumentacji projektowej,
e) wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne,
f) nastąpią przerwy w realizacji robót budowlanych powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
g) Zamawiający zleci roboty dodatkowe lub zamienne od których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy. W takim przypadku termin wykonania zamówienia podstawowego może być przesunięty o czas niezbędny na zlecenie i wykonanie zamówienia dodatkowego lub zamiennego,
h) wystąpią niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają prowadzenie robót w zgodzie z wymaganiami technologicznymi,
i) wystąpią katastrofalne opady atmosferyczne, które mogą spowodować zniszczenie już wykonanych robót,
j) wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji projektowej kolizje elementów instalacji i sieci na terenie budowy wymagające zastosowania robót zamiennych lub dodatkowych,
k) nastąpi odkrycie na terenie budowy niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych lub urządzeń, których obecność utrudnia prowadzenie robót w sposób zgodny z umową,
l) pojawią się nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, których zastosowanie okaże się korzystne dla Zamawiającego w trybie wykonania robót zamiennych,
m) wystąpi zagrożenie spowodowane niewybuchami, substancjami chemicznymi itp.;
n) nastąpi odkrycie obiektów archeologicznych, zabytkowych itp. wymagających inwentaryzacji i badań.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń