Przetarg: przebudowa sali audytoryjnych A i B w pawilonie D-10 ZP/0420/2011

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146953/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaKraków, małopolskie

Kody CPV

450000007Roboty budowlane

Informacje o zamawiającym

NazwaAkademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Adres30-059 Kraków (małopolskie) Al. Mickiewicza 30
RodzajUczelnia publiczna

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres w miesiącach4
informacja na temat wadiumOferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 45 000.00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100 PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2011-06-08 do godz. 09:30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pekao S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
adres strony internetowej siwzwww.dzp.agh.edu.pl
adres uzyskania siwzw siedzibie Zamawiającego, pok. 117, paw. C2
określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sal audytoryjnych A i B, budowa nowej klatki schodowej, prace wykończeniowe w pomieszczeniach towarzyszących, prace budowlane polegające na dostosowaniu budynku do aktualnych przepisów ppoż. w paw. D-10, obejmujące m.in.:
1. wykonanie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych obejmujących m.in. elementy wykończenia ścian, sufitów i posadzek
2. wykonanie prac zbrojarskich w zakresie wykonania ściany fundamentowej pod zaprojektowane schody zewnętrzne;
3. wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku (zlokalizowanego na południowej elewacji);
4. wykonanie schodów zewnętrznych;
5. wykonanie prac murarskich-wykonanie fragmentów ścian wewnętrznych z bloczków silikatowych;
6. wykonanie prac instalacyjnych i montażowych obejmujących instalacje wewnętrzne zasilania, oświetlenia, niskoprądowe i wentylacji mechanicznej (ze schładzaniem);
7. dostosowanie do aktualnych przepisów ppoż. klatek schodowych;
8. wykonanie prac wykończeniowych - montaż stolarki drzwiowej i aluminiowej, okiennej, wykonanie posadzek wewnętrznych, tynków wewnętrznych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych, instalacja urządzeń specjalistycznych oraz wyposażenia meblowego.
9. montaż nietypowych krzeseł audytoryjnych spełniających obecne warunki techniczne szczegółowo określone w dokumentacji
UprawnieniaDziałalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Wiedza i doświadczenieWykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) realizacje, każda na kwotę min 2 300 000,00 złotych brutto (dwa miliony trzysta tysięcy złotych), odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty dokumentów, metodą spełnia/nie spełnia.
Potencjał technicznyZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.
Osoby zdolneWykonawca winien wykazać że dysponuje lub będzie dysponował pracownikami nadzorującymi prace posiadającymi: a) uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych w dokumentacji projektowej wymagane przepisami ustawy Prawa Budowlanego w zakresie kierowania robotami bez ograniczeń: - konstrukcyjno - budowlanymi, - elektrycznymi; - sanitarnymi Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2008 r. nr 63, poz. 394). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób - zał. nr 5 oraz oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.
Sytuacja ekonomicznaZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.
inne dok.III.6Formularz oferty na roboty budowlane Dokument gwarancyjny Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje ich udział). Kosztorys ofertowy. Wykaz zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi z podaniem ich cen jednostkowych. Zestawienie zamiennych i równoważnych materiałów i urządzeń należy dołączyć kosztorysu.
Czy zmiana umowy1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego: że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
1) wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
b. ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji;
c. zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku zastosowania zmian opisanych w pkt.4);
2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
a. epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,
b. warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych. (np. intensywne opady, powodzie,
c. trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn nie zależnych od obu Stron umowy,
d. następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,
e. koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
f. koniecznością wykonania robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową podstawową,
g. następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3) kolejności i terminu wykonania robót określonych w harmonogramie realizacji robót,
4) jakości lub innych parametrów materiałów, urządzeń, zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
a. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub przedłużającym się okresem ich dostawy na plac budowy (dłuższym niż przewidywał Zamawiający w wytycznych SIWZ), wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na:
- zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie;
c. pojawieniem się technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na:
- zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej jakości robót;
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie;
d. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, pozwoliło poprawić warunki bezpieczeństwa
i eksploatacji w przyszłym obiekcie, zaoszczędzić koszty realizacji lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
e. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidywanych rozwiązań groziło nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy, z uwagi na przedłużający się, w stosunku do przewidywanego przez Zamawiającego, proces dostarczenia materiałów i urządzeń na plac budowy;
f. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
g. koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;
h. zmianami rozwiązań technologicznych ujętych w dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia na etapie wykonawstwa robót modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań technicznych zwiększających walory użytkowe obiektu będącego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zwiększy parametrów inwestycji i nie wykroczy poza ilości materiałów określone w dokumentacjach technicznych oraz nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
5) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.
6) podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - z zachowaniem trybu postępowania opisanego w § 5pkt.14 do 19 niniejszej umowy.
7) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:
- konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,
- wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,
- konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,
- w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy,
4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.
6. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego:
- projekt zamienny lub protokół nadzoru autorskiego, jeżeli wynika ona ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do nie występujących w kosztorysie ofertowym materiałów i sprzętu według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych dla rejonu Małopolski
7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt 2 termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
8. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń