Przetarg: Przebudowa drogi o nawierzchni betonowej w m. Retków dz. nr:164/17;164/18;144/2;144/3

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146919/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaGrębocice, dolnośląskie

Kody CPV

451112000Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
452300008Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Informacje o zamawiającym

NazwaGmina Grębocice
Adres59-150 Grębocice (dolnośląskie) ul. Głogowska 3
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychT
okres trwania zamówienia w dniach53
informacja na temat wadiumKażda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 PLN
adres strony internetowej siwzwww.grebocice.com.pl
adres uzyskania siwzul. Głogowska 3 59-150 Grębocice
określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiot zamówienia obejmuje :
a) roboty przygotowawcze
b) roboty ziemne
c) podbudowa z kruszyw
d) nawierzchnia z kostki betonowej
e) organizacja ruchu
f) roboty odwadniające
g) pozostałe roboty zgodnie z przedmiarem.
Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego przez Studio Projektowe ADMAR RYNKAR ,59-300 Lubin, ul. Kamienna 28/3 oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
Określenie zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy, o czym zgodnie z przepisami ustawy poinformował w ogłoszeniu o zamówieniu. Przedmiotem zamówień uzupełniających mogą być roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co przewidziane w zamówieniu podstawowym. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi 20% wartości zamówienia podstawowego.
Wiedza i doświadczenieZamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże się on doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych - co najmniej 1 zamówienia dotyczącego przebudowy drogi odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia. Informacja powyższa winna wynikać z żądanych przez zamawiającego dokumentów (rozdział 7 specyfikacji) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Osoby zdolneAby potwierdzić warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca winien wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia tj.: - kierownikiem budowy - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ww. osoba musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w wymaganym zakresie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz zaświadczenia o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego aktualne w terminie składania ofert w niniejszym postępowaniu.
Sytuacja ekonomicznaNa potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł
inne dok.III.6a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru nr 1 ), b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty), d) kosztorys ofertowy,
Czy zmiana umowy1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane:
1) przez Zamawiającego,
2) przez Wykonawcę.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust.1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 PZP, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, tańszą niż określona w SIWZ
2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów,
3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). wymagających zgody projektanta
4) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia ,
5) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości elementów związanych z robotą budowlaną,
6) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy
7) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru mieszczących się jednak w opisie przedmiotu zamówienia,
8) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
1. konieczności wykonania robót dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1. pkt.5 ustawy warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy
- powyższe będzie możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dokumentacji budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu.
9) uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej .
10) zmiany kierownika budowy lub kierowników robót. Warunkiem zmiany będzie posiadanie przez nowego kierownika uprawnień budowlanych takich jak kierownik budowy wskazany w ofercie.
11) zmiany podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy
12) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT -w takim przypadku Strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego -dotyczy to części wynagrodzenia za prace ,których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany ,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.
7. Uzasadnienie zmiany, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 może dotyczyć:
1) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,
2) poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,
3) podniesienia wydajności urządzeń,
4) podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót,
5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,
6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych przez zamawiającego lub dających się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego do innych czynności w miejscu realizacji zamówienia,
7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.
8. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust.5 oraz:


1) Kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych, lub
2) Kalkulacja szczegółowa w oparciu o uzgodnione z zamawiającym publikacje jednostkowych nakładów rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych*.
9. Jednakże wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy
i zwiększenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków wykonawcy.
10. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń