Przetarg: Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146909/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaWisznice, lubelskie

Kody CPV

799521003Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
224620006Materiały reklamowe
793422005Usługi w zakresie promocji
349284727Oznakowanie
724130008Usługi w zakresie projektowania stron WWW

Informacje o zamawiającym

NazwaGmina Wisznice
Adres21-580 Wisznice (lubelskie) ul. Rynek 35
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2012-10-31
informacja na temat wadiumUstala się wadium w wysokości 8.000,- zł. (słownie: osiem tysięcy złotych)
adres strony internetowej siwzwisznice.bip.lublin.pl (zakładka: budżet i przetargi>oferty przetargowe z siwz)
adres uzyskania siwzUrząd Gminy Wisznice 21-580 Wisznice ul. Rynek 35 (pokój 208)
określenie przedmiotu zamówienia1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację następujących Zadań:

1/ Zadanie I - 79952100-3 Organizacja imprez
a) pikniki zielarskie,
b) festiwale ziół,
c) warsztaty zielarskie,

2/ Zadanie II - 22462000-6 Materiały promocyjno - reklamowe
79342200-5 Zestawy zielarskie
34928472-7 System wizualizacji i identyfikacji obszaru
a) wykonanie ulotek promocyjnych, folderów promocyjnych, folderów książeczkowych oraz
mapek,
b) wykonanie zestawów zielarskich i albumów zielnych,
c) wykonanie tablic i znaków informacyjnych, wykonanie billboardów i pylonów,

3/ Zadanie III - 72413000-8 Utworzenie portalu internetowego

2. Szczegółowy zakres poszczególnych Zadań zawarty jest w dokumencie pod nazwą Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
UprawnieniaWarunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - działalność prowadzona na potrzeby zamówienia nie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień
Wiedza i doświadczenieWarunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na organizacji imprezy kulturalnej o zasięgu i randze gminnej Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp
Potencjał technicznyWarunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp
Osoby zdolneWarunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp
Sytuacja ekonomicznaWarunek sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp
inne dok.III.6Dowód wniesienia wadium.
Czy zmiana umowyZmiana istotnych postanowień umowy jest dopuszczalna w następujących zakresach:

1/ w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia
takiej zmiany wystąpi na skutek zmiany obowiązujących stawek podatku VAT,

2/ w zakresie zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy oraz związanych z tym
terminów płatności częściowych gdy w wyniku okoliczności niezawinionych przez
Wykonawcę niemożliwe będzie zrealizowanie przedmiotu umowy w zaplanowanych
terminach.
Informacje dodatkoweOtwarcie ofert odbędzie się o godz. 10:45 dnia 03.06.2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wisznice. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń