Przetarg: Pożyczka długoterminowa do kwoty 355.900,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie izby tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-10-08. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 280001/2010 data zamieszczenia: 2010-10-08

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaByczyna, opolskie

Kody CPV

661130005Usługi udzielania kredytu

Informacje o zamawiającym

NazwaGmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
Adres46-220 Byczyna (opolskie) Rynek 1
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2022-09-15
informacja na temat wadiumZamawiający nie wymaga wniesienia wadium
adres strony internetowej siwzwww.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
adres uzyskania siwzUrząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna
określenie przedmiotu zamówieniaNiniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w łącznej wysokości do 355.900,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie izby tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza:
1.Okres spłaty pożyczki lata: wrzesień 2016 - wrzesień 2022,
2.Okres karencji w spłacie kapitału: do 15 września 2016 r.,
3.Spłata kapitału następować będzie: zgodnie z harmonogramem,
4.Spłata odsetek następować będzie: do 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca grudnia 2010 r.,
5.Oprocentowanie pożyczki oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku,
6.Wypłata pożyczka następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.03.2011 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego.
7.Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty pożyczki oraz prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych kosztów,
8.Prowizja będzie płatna jednorazowo, poprzez jej potrącenie z przekazanej na rachunek Zamawiającego kwoty pierwszej transzy pożyczki,
9.Zabezpieczenie pożyczki: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.

Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
66113000-5 - usługi udzielania kredytu
UprawnieniaWykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm., a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo Bankowe. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.
Wiedza i doświadczenieZamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.
Potencjał technicznyZamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.
Osoby zdolneZamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.
Sytuacja ekonomicznaZamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.
inne dok.III.6formularz oferty przetargowej
Informacje dodatkoweNie dotyczy

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń