Przetarg: Doświetlenie przejść dla pieszych: 1. skrzyżowanie Kosmonautów/Starogajowa/Kamiennogórska 2. skrzyżowanie Pereca/ Żelazna 3. ul. Osobowicka przed bramą główną cmentarza 4. skrzyżowanie Bujwida/pl. Grunwaldzki 5. skrzyżowanie Curie - Skłodowskiej/ Chałubińskiego/ Łukasiewicza 6. skrzyżowanie Wróblewskiego/Wittiga

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-10-08. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 280005/2010 data zamieszczenia: 2010-10-08

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaWrocław, dolnośląskie

Kody CPV

453100003Roboty instalacyjne elektryczne
452331206Roboty w zakresie budowy dróg
713220001Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacje o zamawiającym

NazwaZarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Adres53-633 Wrocław (dolnośląskie) ul. Długa 49
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres w miesiącach4
informacja na temat wadium5 500 PLN
adres strony internetowej siwzhttp://wzp.zdium.wroc.pl
adres uzyskania siwzZarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, bud. B, pok. nr 109, osoba uprawniona do kontaktów: Anna Nowak, tel. (071) 37 60 846.
określenie przedmiotu zamówieniaZakres zamówienia:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej:
a/ projekt budowlany
b/ projekt wykonawczy
- oświetlenie,
- odbudowa nawierzchni,
- organizacja ruchu zastępczego,
- organizacja ruchu docelowego dla zadania 6,
c/ opracowania inne:
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
-zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej
-uzupełniające pomiary geodezyjne
2.Harmonogram rzeczowy wykonania robót opracowany w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego,
3.Pełnienie nadzoru autorskiego (w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji)
4.Realizacja zadania w oparciu o przygotowaną i uzgodnioną dokumentację zgodnie z pkt. .1 i 2.
Wiedza i doświadczenieO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę, przebudowę lub remont oświetlenia ulicznego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W przypadku, gdy wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, muszą spełnić: warunek 1 - dowolny wykonawca Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.
Osoby zdolneO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a. Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. b.Kierownikiem robót drogowych, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie budowy dróg, przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, muszą spełnić: warunek 1 - dowolny wykonawca lub wykonawcy łącznie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.
Czy zmiana umowy1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy, itp.;
2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, itp.;
3)formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4)sposobu rozliczenia niniejszej umowy;
5)regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
6)oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
7)zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,
8)konieczności zmiany osób, o których mowa w § 11.
2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.
3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń