Przetarg: Dostawa sprzętu IT

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146975/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na dostawy
LokalizacjaWarszawa, mazowieckie

Kody CPV

302360002Różny sprzęt komputerowy

Informacje o zamawiającym

NazwaInstytut Adama Mickiewicza
Adres00-560 Warszawa (mazowieckie) ul. Mokotowska 25
RodzajInny: Państwowa Instytucja Kultury

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres trwania zamówienia w dniach14
adres strony internetowej siwzwww.iam.pl
adres uzyskania siwzInstytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25, 00-650 Warszawa
określenie przedmiotu zamówieniaDostawa sprzętu IT
Uprawnieniazamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wiedza i doświadczeniezamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Potencjał technicznyzamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Osoby zdolnezamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Sytuacja ekonomicznazamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
inne dok.III.6formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ
Czy zmiana umowyZamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.:
w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w wypadku zmian nr rachunku bankowego wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie
w wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego
w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym
w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności., w szczególności istotnych zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem lub wystąpienia istotnych trudności w pozyskiwaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń