Przetarg: Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Szkołach Podstawowych publicznych w Gminie Gniewkowo

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 147001/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na dostawy
LokalizacjaGniewkowo, kujawsko-pomorskie

Kody CPV

302131006Komputery przenośne

Informacje o zamawiającym

NazwaSamorządowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gniewkowie
Adres88-140 Gniewkowo (kujawsko-pomorskie) Ul. Powstańców Wielkopolskich 5
RodzajAdministracja samorządowa

Części

Pozostałe informacje

Liczba części5
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2011-06-09
informacja na temat wadiumZamawiający nie wyznacza wadium
adres strony internetowej siwzwww.gniewkowo.com.pl
adres uzyskania siwzW wersji elektronicznej na CD nieodpłatnie u p.Ewy Szałkowskiej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 202
określenie przedmiotu zamówienia1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do placówek oświatowych z terenu gminy Gniewkowo: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie, Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie, Szkoła Podstawowa im. M.Kopernika w Wierzchosławicach, Szkoła Podstawowa im. Księdza I.Posadzego w Szadłowicach, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentu stanowiącym przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 6 do SIWZ.
3) Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia lub na wybraną część.
4) Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na następujące części:
Część 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie
Część 2 - Szkoła Podstawowa w Murzynnie
Część 3 - Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach
Część 4 - Szkoła Podstawowa w Szadłowicach
Część 5 - Szkoła Podstawowa w Kijewie
5) Dostarczony sprzęt elektroniczny winien być fabrycznie nowy.
6) Miejscem dostawy jest Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie, ul.Powstańców Wielkopolskich 5, 88-140 Gniewkowo. Dostawa odbędzie się na koszt Wykonawcy.
7) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt elektroniczny.
UprawnieniaNie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
Wiedza i doświadczenieNie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
Potencjał technicznyNie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
Osoby zdolneNie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
Sytuacja ekonomicznaNie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
inne dok.III.61) Wypełniony załącznik nr 1 do siwz - formularz ofertowy, który został sporządzony na podstawie wypełnionego formularza cenowego - załącznik nr 5 do siwz. 2) W celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Informacje dodatkoweProjektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń