Przetarg: Dostawa preparatów do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-10-08. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 280007/2010 data zamieszczenia: 2010-10-08

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na dostawy
LokalizacjaKielce, świętokrzyskie

Kody CPV

336965000Odczynniki laboratoryjne
336963008Odczynniki chemiczne
336981000Kultury mikrobiologiczne

Informacje o zamawiającym

NazwaInspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Adres25-116 Kielce (świętokrzyskie) ul. Ks. Piotra Ściegiennego 205/1
RodzajAdministracja rządowa terenowa

Części

Pozostałe informacje

Liczba części10
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres w miesiącach12
informacja na temat wadiumWarunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: Nr pakietu Kwota PLN słownie złotych I. 750,00 siedemset pięćdziesiąt II. 250,00 dwieście pięćdziesiąt III. 600,00 sześćset IV. 300,00 trzysta V. 550,00 pięćset pięćdziesiąt VI. 700,00 siedemset VII. 60,00 sześćdziesiąt VIII. 100,00 sto IX. 400,00 czterysta X. 550,00 pięćset pięćdziesiąt Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19 październik 2010r. do godz. 10:00.
adres strony internetowej siwzbip.wiw.kielce.com.pl
adres uzyskania siwzInspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach ul. Ks. P. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce tel. (41) 362-14-39 (sekretariat) fax. (41) 361-68-53
określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej w zależności od potrzeb, według złożonego każdorazowo zamówienia, zestawionych w poniższych pakietach:
I.Odczynniki chemiczne i bufory do kalibracji
II.Odczynniki do chromatografii gazowej i wzorce
III.Pożywki mikrobiologiczne granulowane
IV.Pożywki mikrobiologiczne i suplementy
V.Pożywki mikrobiologiczne, płytki kontaktowe i testy do sterylizacji
VI.Pożywki mikrobiologiczne, krążki, saszetki
VII.Szczepy mikrobiologiczne
VIII.Surowice do aglutynacji Salmonella
IX.Surowice do aglutynacji Salmonella wykazujące średnie trudności w aglutynacji
X.Surowice do aglutynacji Salmonella wykazujące duże trudności w aglutynacji
Sytuacja ekonomicznaspełnia - nie spełnia
inne dok.III.6W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
Czy zmiana umowyNa podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy po zawarciu umowy asortyment wskazany w przedmiocie umowy zostanie wycofany z produkcji i sprzedaży

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń