Przetarg: Dostawa oprogramowania edukacyjnego w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Szkołach Podstawowych publicznych w Gminie Gniewkowo

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 147013/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na dostawy
LokalizacjaGniewkowo, kujawsko-pomorskie

Kody CPV

481900006Pakiety oprogramowania edukacyjnego

Informacje o zamawiającym

NazwaSamorządowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gniewkowie
Adres88-140 Gniewkowo (kujawsko-pomorskie) Ul. Powstańców Wielkopolskich 5
RodzajAdministracja samorządowa

Części

Pozostałe informacje

Liczba części2
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2011-06-09
informacja na temat wadiumZamawiajacy nie wyznacza wadium
adres strony internetowej siwzwww.gniewkowo.com.pl
adres uzyskania siwzW wersji elektronicznej na CD nieodpłatnie u p.Ewy Szałkowskiej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 202
określenie przedmiotu zamówienia1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania edukacyjnego do placówek oświatowych z terenu gminy Gniewkowo: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentu stanowiącym przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 6 do SIWZ.
3) Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia lub na wybraną część.
4) Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na następujące części:
Część 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie
Część 2 - Szkoła Podstawowa w Kijewie
5) Dostarczone oprogramowanie edukacyjne winno być fabrycznie nowe.
6) Miejscem dostawy jest Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie, ul.Powstańców Wielkopolskich 5, 88-140 Gniewkowo. Dostawa odbędzie się na koszt Wykonawcy
UprawnieniaNie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
Wiedza i doświadczenieNie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
Potencjał technicznyNie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
Osoby zdolneNie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
Sytuacja ekonomicznaNie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
inne dok.III.61) Wypełniony załącznik nr 1 do siwz - formularz ofertowy, który został sporządzony na podstawie wypełnionego formularza cenowego - załącznik nr 5 do siwz. 2) W celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Informacje dodatkoweProjektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń