Przetarg: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146997/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na dostawy
LokalizacjaŚwidnik, lubelskie

Kody CPV

301251002Wkłady barwiące
301921136Wkłady drukujące
301251105Toner do drukarek laserowych/faksów

Informacje o zamawiającym

NazwaSąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Adres21-040 Świdnik (lubelskie) ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18
RodzajOrgan kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2011-12-31
informacja na temat wadiumZamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000.00 zł (słownie zł: pięć tysięcy zł 00/100)
adres strony internetowej siwzwww.lublin-wschod.sr.gov.pl
adres uzyskania siwzul. Kard. S. Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik (pokój nr 115)
określenie przedmiotu zamówienia1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Sądu Rejonowego Lublin - Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku do następujących urządzeń:
a) drukarek:
- OKI B6300 - 12 sztuk;
- LEXMARK T652 - 30 sztuk; LEXMARK T642 - 10 sztuk;
- HP P2055 - 400 sztuk; HP 2015 - 55 sztuk; HP 1320 - 15 sztuk; HP 4250 - 7 sztuk; HP 4015 - 15 sztuk; HP 1020 - 5 sztuk; HP 1150 - 3 sztuki; HP 1300 - 3 sztuki; HP 4050N - 2 sztuki;
- SAMSUNG 3560 - 1 sztuka;
b) kserokopiarek:
- TOSHIBA ESTUDIO 181 - 50 sztuk;
- CANON IR 2520 - 40 sztuk;
c) faksów:
- PANASONIC KX-FL 613 - 18 sztuk;
- CANON L140 - 40 sztuk; CANON L140 - 25 sztuk.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik na 1 do s.i.w.z.
3. Ilość towarów objęta zamówieniem, może ulec zmniejszeniu w trakcie obowiązywania umowy w granicach 5% zamówienia bez wymogu odrębnej akceptacji ze strony Wykonawcy.
4. Wykonawca powinien dostarczać Zamawiającemu dokładanie ten towar, który jest wymieniony w zamówieniu i który został przez niego zaoferowany. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił kolumnę e tabeli znajdującej się w załączniku nr 3 do s.i.w.z. (wzór Formularza Cenowego).
Opisy zamieszczane przez Wykonawców w ww. kolumnie traktowane będą jako deklaracja Wykonawcy dotycząca dostarczanych przez niego towarów oraz będą służyły Zamawiającemu do sprawdzenia, czy dostarczane przez wybranego Wykonawcę towary są zgodne z zaoferowanymi.
5. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej s.i.w.z. wskazane zostały normy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców materiałów eksploatacyjnych o parametrach równoważnych i lepszych. Zaproponowane materiały eksploatacyjne równoważne muszą posiadać cechy użytkowe, jakościowe, estetyczne oraz parametry techniczne nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do s.i.w.z.
8. Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami towarów - w formie zamówień cząstkowych (świadczeń częściowych) stosownie do potrzeb Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający przewiduje, że zazwyczaj będzie to jedna dostawa częściowa w ciągu miesiąca.
Wielkość i termin dostarczenia każdej partii towarów będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego przesłanej Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar do wyznaczonego pomieszczenia w budynku zajmowanym przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 w Świdniku w stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym
UprawnieniaOcena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku
Wiedza i doświadczenieJako spełniający warunki udziału w postępowaniu w zakresie tego warunku zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw (umów) polegających na dostawie materiałów eksploatacyjnych o wartości brutto co najmniej 200 000.00 zł każda. Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych materiałów eksploatacyjnych w ramach jednej umowy. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jednej umowy
Potencjał technicznyOcena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku
Osoby zdolneOcena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku
Sytuacja ekonomicznaOcena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku
inne dok.III.61. Wykonawca powinien złożyć: a) wypełniony Formularz Ofertowy; b) wypełniony Formularz Cenowy; c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika -pełnomocnictwo w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumencie; d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Czy zmiana umowy1. Dopuszcza się zmianę Umowy w następującym zakresie: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się zmianę wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy wyłącznie co do niezrealizowanych przez Wykonawcę świadczeń częściowych; b) w przypadku wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji asortymentu objętego niniejszą Umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym o co najmniej takich samych parametrach co brakujący Towar. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego szczegółowe uzasadnienie faktyczne. W przypadku, jeśli produkt równoważny nie uzyska akceptacji Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniego zmniejszenia ilości Towaru, którego wystąpił brak na rynku w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1 do s.i.w.z. Należne Wykonawcy na podstawie Umowy wynagrodzenie ulegnie wówczas odpowiedniemu zmniejszeniu; c) maksymalnej wartości brutto Umowy w przypadku wystąpienia zmiany, o której mowa w lit. a) powyżej; d) zmiany osób występujących po stronie Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy. 2. Każda zmiana Umowy nastąpi w drodze aneksu do Umowy po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku do Zamawiającego. Wniosek winien zawierać uzasadnienie.
Informacje dodatkoweNie dotyczy

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń