Przetarg: BZP.2420.12.2011.BO. Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Administracji Centralnej UWr.

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146959/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na dostawy
LokalizacjaWrocław, dolnośląskie

Kody CPV

301900007Różny sprzęt i artykuły biurowe

Informacje o zamawiającym

NazwaUniwersytet Wrocławski
Adres50-137 Wrocław (dolnośląskie) pl. Uniwersytecki 1
RodzajUczelnia publiczna

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres w miesiącach24
informacja na temat wadium1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść osobno dla każdej Części, na którą składana jest oferta przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział we Wrocławiu 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100 z dopiskiem: Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Administracji Centralnej UWr. Nr postępowania: BZP.2420.12.2011.BO. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. Nr 108, I piętro, okienko nr 1) do terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 6. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą.
adres strony internetowej siwzwww.uni.wroc.pl
adres uzyskania siwzUniwersytet Wrocławski Biuro Zamówień Publicznych ul. Kuźnicza 49/55 50-138 Wrocław
określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych dla Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego, wg asortymentu i ilości podanych w Załączniku nr 2 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy. Ich dostawa odbędzie się do miejsc określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.
UprawnieniaDziałalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Wiedza i doświadczenieO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp - spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: spełniają następujący warunek szczegółowy: - wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy artykułów biurowych, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto każda. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w rozdziale V w pkt 1 ppkt 1 i 2 SIWZ. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, określony warunek jest spełniony, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie.
Potencjał technicznyZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Osoby zdolneZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Sytuacja ekonomicznaZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Inne dok. potwierdz. III.5wypełniony Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ)
inne dok.III.61) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną (Partnerów). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 4) Dowód wniesienia wadium; 5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Czy zmiana umowy1. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, i nie wymaga zmiany umowy.
W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest ustalana
każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień
wystawienia faktury.
2. Zmiana adresów miejsc dostawy artykułów biurowych.
Informacje dodatkoweZamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń