Przetarg: Budowa strony internetowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczegółowym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146995/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaOlsztyn, warmińsko-mazurskie

Kody CPV

Informacje o zamawiającym

NazwaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Adres10-957 Olsztyn (warmińsko-mazurskie) ul. Oczapowskiego 2
RodzajUczelnia publiczna

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2012-12-31
informacja na temat wadiumnie dotyczy
adres strony internetowej siwzwww.uwm.edu.pl/zamowienia
adres uzyskania siwzUniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, pok. 311
określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, a w szczególności:

1. Zakup licencji systemu zarządzania treścią (CMS),
2. Dostosowanie CMS - a na potrzeby projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,
3. Wykonanie projektu graficznego strony,
4. Obsługa techniczna strony,
5. Zapewnienie domeny,
6. Hosting.


I. Zakup licencji systemu zarządzania treścią (CMS).

1. Wykonawca jest właścicielem pełni praw licencyjnych do wdrażanego systemu i w momencie podpisania umowy przekazuje je Zamawiającemu.

II. Dostosowanie CMS-a na potrzeby projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym
uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

System CMS musi zapewniać:

1. Wbudowane zabezpieczenia, w tym:
a) Ochronę przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu sterowania,
b) Odporność na próby włamań oraz zmiany treści.
2. Panel administracyjny dostępny poprzez protokół https (bezpieczne logowanie) z możliwością zdalnego dostępu.
3. Funkcja prawidłowego wyświetlania treści oraz obsługę dla użytkowników przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox i Opera.
4. Mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę, w przypadku podania niewłaściwego adresu strony.
5. Rozdzielczość stron od 1024x768, wyświetlana treść na stronie musi się dostosowywać do ww. rozdzielczości.
6. Mechanizm umożliwiający wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych.
7. Zastosowanie strony kodowej zapewniającej poprawne wyświetlanie tekstu z polskimi znakami.
8. Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych.
9. Zarządzanie treścią strony, pozwalając na:
a) Samodzielne dodawanie/usuwanie oraz edycję działów strony,
b) Zarządzanie treścią artykułów znajdujących się na stronie (dodawanie artykułów, edycja oraz ich usuwanie).
c) Ustalanie dat i godzin publikacji oraz archiwizacji artykułów.
d) Tworzenie zbiorów literatury w postaci plików PDF z możliwością ich bezpłatnego pobierania ze strony.
e) Możliwość sporządzania raportów i statystyk z pracy (ilość odwiedzin, ilość opublikowanych artykułów itp.).
f) Zamieszczanie plików graficznych oraz video w treści artykułów.
g) Tworzenie galerii z plikami graficznymi lub video.
h) Tworzenia szybkich skrótów artykułów tzw. newsów z możliwością przejścia do strony z pełną wersją artykułu.
i) Podział artykułów przez administratora strony na ogólnodostępne oraz dla zalogowanych użytkowników.
j) Tworzenie kont użytkowników.
k) Aktywowanie/blokowanie konta nowego użytkownika przez administratora.
l) Nadanie indywidualnego prawa dostępu dla każdego z kont.
m) Rożne stopnie dostępu do artykułów, informacji dla zalogowanych użytkowników w zależności od nadanych praw dostępu przez administratora strony.
10. Zapewnienie możliwości zaawansowanego przeszukiwania treści strony oraz treści w konkretnych działach, plikach tekstowych, plikach PDF itd.
11. Zapewnienie możliwości rejestracji on-line potencjalnych uczestników szkoleń za pomocą formularza umieszczonego na stronie, który powinien obejmować co najmniej: Imię i Nazwisko uczestnika, afiliację / miejsce zatrudnienia, stanowisko, adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, numer budynku, numer pokoju / mieszkania), telefon kontaktowy, adres e-mail.
12. Zapewnienie możliwości rejestracji on-line potencjalnych uczestników konferencji, który powinien obejmować co najmniej: wybór rodzaju uczestnictwa (aktywny lub pasywny), Imię i Nazwisko, afiliacja, stanowisko, adres korespondencyjny (kraj, kod pocztowy, miejscowość, numer budynku, numer pokoju / mieszkania), rodzaj prezentacji (w przypadku uczestników aktywnych z podziałem na prezentację posterową oraz prezentację ustną), możliwość załączenia pliku z abstraktem prezentacji, adres e-mail.
13. Każda rejestracja (na szkolenia oraz konferencje) powinna zostać potwierdzona wysłaniem na wskazany adres e-mail automatycznej wiadomości potwierdzającej rejestrację na szkolenie/konferencję oraz jednoczesnego powiadomienia i przesłania wszystkich informacji wraz z załączonym plikiem do Edytora technicznego danego szkolenia lub konferencji.
14. Zainstalowanie udogodnień dla osób niewidzących pozwalających na:
a) Zmianę kolorów tła oraz czcionki na bardziej kontrastowe.
b) Powiększenie tekstu na stronie w kilku opcjach.
15. Zapewnienie możliwości wysłania wiadomości newsletter do osób zainteresowanych/zapisanych.
16. Możliwość wysyłania informacji na adres e-mail założony dla Zamawiającego, przy użyciu formatki WWW (mechanizm Napisz do nas) mechanizm musi być odporny na ataki spamowe. Każde użycie opcji Napisz do nas powinno obligować użytkownika do umieszczenia adresu e-mail na który ma być wysłane potwierdzenie wysłania informacji do Zamawiającego wraz z treścią tejże informacji (zapytania/postu/uwagi).

III. Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron oraz interfejsu użytkownika.

1. Przedstawiony projekt powinien uwzględniać specyfikę estetyki właściwej dla stron internetowych, jednocześnie wskazując na charakter projektu pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
2. Projekt graficzny strony głównej musi zawierać nazwę projektu tj. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
3. Zaprojektowanie szaty graficznej w wersji dla osób niewidzących, wersji w języku polskim, wersji w języku angielskim.
4. Projekt strony zawierać musi odnośniki do strony głównej.
5. Wykonawca musi zaproponować co najmniej dwa projekty graficzne strony głównej, spełniające wymagania szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Projekt graficzny musi spełniać wymogi dotyczące umieszczania logotypów PO RYBY oraz towarzyszących zawartych w: Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 dostępnego na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
7. Struktura strony internetowej powinna obejmować jedną stronę główną oraz minimum 10 podstron nazwanych oraz ułożonych w kolejności ustalonej przez Zamawiającego, do których dostęp powinno umożliwiać menu dostępne również na każdej z podstron.
8. Każda podstrona powinna być zaprojektowana zgodnie z projektem graficznym zaakceptowanym przez Zamawiającego.
9. Zawartość poszczególnych podstron ustala Zamawiający uwzględniając możliwości zarządzania treścią strony opisanej w punkcie II Opisu Przedmiotu Zamówienia.

IV. Obsługa techniczna.

1. Zabezpieczenie serwera poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym:
a) Całodobowe wsparcie techniczne w ciągu okresu obowiązywania umowy.
b) Aktualizacja strony/dodawanie nowych informacji do już istniejących działów do 6 godzin od zgłoszenia.
c) Wznowienie pracy serwisu po zgłoszeniu awarii w czasie nieprzekraczającym 6 godzin.
d) Bieżącą obsługę serwisu.
e) 60 godzin prac programistycznych w celu rozwoju strony internetowej.
f) Aktualizację dokumentacji po zmianie wersji oprogramowania.

V. Zapewnienie domeny.

1. Pozyskanie i utrzymanie domeny do 30 czerwca 2020 roku.

VI. Hosting.

2. Hosting do 30 czerwca 2020 roku.
3. Pozyskanie i utrzymanie miejsca na serwerze wielkości minimum 40 GB.
4. Zabezpieczenie serwera poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym:
a) Ochronę przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem do serwera,
b) Ochronę przed wirusami,
c) Fizyczną ochronę serwera przed nieuprawnionym dostępem osób z zewnątrz.
Uprawnienianie dotyczy
Wiedza i doświadczenienie dotyczy
Potencjał technicznynie dotyczy
Osoby zdolnenie dotyczy
Sytuacja ekonomicznanie dotyczy
Czy zmiana umowy1. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy możliwość zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć przed jej zawarciem, pomimo zachowania należytej staranności.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w pkt. 1 strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
Informacje dodatkoweZamówienie realizowane w ramach projektu pilotażowego: Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb, nr.: OR14-61724-OR1400003/09/10/11, umowa z dnia 2011-01-11. Nr tematu UWM: 531-0808-3002

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń