Przetarg: Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Grochowej 36/38 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146967/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaWrocław, dolnośląskie

Kody CPV

451000008Przygotowanie terenu pod budowę
451127239Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
713200007Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712200006Usługi projektowania architektonicznego

Informacje o zamawiającym

NazwaZarząd Inwestycji Miejskich
Adres53-135 Wrocław (dolnośląskie) ul. Januszowicka 15A
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychT
okres w miesiącach4
informacja na temat wadiumKażdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 złotych
adres strony internetowej siwzwww.zim.wroc.pl
adres uzyskania siwzSiedziba Zamawiającego ul. Januszowicka 15 A, 53-135 Wrocław lub za zaliczeniem pocztowym
określenie przedmiotu zamówienia2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Grochowej 36/38 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację
2.Podstawowym celem inwestycji jest budowa placu zabaw, w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA, celem stworzenia warunków do aktywności fizycznej dzieci w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne
Określenie zamówień uzupełniającychPrzedmiotem zamówień uzupełniających będą prace polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp
Wiedza i doświadczenieWarunek ten spełnią wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: -w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracowali - minimum 1 dokumentacje projektową budowy lub przebudowy placu zabaw, z załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie. -w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie placu zabaw, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Osoby zdolneWarunek ten spełnią wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: -osobami, posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: architektonicznej -kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub posiadające uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi w/w specjalności, uzyskanych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy Prawo budowlane.
inne dok.III.6Ponadto Wykonawca z formularzem ofertowym składa: 1). Dowód wniesienia wadium 2). Pełnomocnictwo W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3). W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów - Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Czy zmiana umowyDopuszczalne zmiany postanowień umowy określono w rozdziale XV punkt 3 SIWZ

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń