Kody CPV - Usługi pocztowe i kurierskie


Aby zamówienia publiczne były bardziej przejrzyste i skuteczne, Komisja Europejska w 1993 r. opracowała Wspólny Słownik Zamówień (CPV), który został zastąpiony nową wersją od września 2008 r. na mocy rozporządzenia Komisji nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

Celem CPV jest ujednolicenie, dzięki zastosowaniu jednolitego systemu klasyfikacji zamówień publicznych, terminologii stosowanej przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia. Najnowsza wersja CPV (CPV 2008) wykorzystywana do publikowania ogłoszeń o przetargach jest dostępna na tej stronie internetowej.

Struktura systemu klasyfikacji CPV

CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:


Dział 			42000000-6 	Maszyny przemysłowe
Grupa 			42600000-2 	Obrabiarki
Klasa 			42630000-1 	Obrabiarki do obróbki metali
Kategoria		42636000-3 	Prasy
Pod-kategoria		42636100-4 	Prasy hydrauliczne

Kody CPV - widok drzewiasty

03000000-1 => Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
09000000-3 => Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14000000-1 => Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
15000000-8 => Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
16000000-5 => Maszyny rolnicze
18000000-9 => Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
19000000-6 => Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
22000000-0 => Druki i produkty podobne
24000000-4 => Produkty chemiczne
30000000-9 => Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
31000000-6 => Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
32000000-3 => Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
33000000-0 => Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
34000000-7 => Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
35000000-4 => Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
37000000-8 => Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
38000000-5 => Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39000000-2 => Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
41000000-9 => Woda zlewnicza i oczyszczona
42000000-6 => Maszyny przemysłowe
43000000-3 => Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
44000000-0 => Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
45000000-7 => Roboty budowlane
48000000-8 => Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
50000000-5 => Usługi naprawcze i konserwacyjne
51000000-9 => Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
55000000-0 => Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
60000000-8 => Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
63000000-9 => Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
64000000-6 => Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 => Usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0 => Usługi pocztowe
64120000-3 => Usługi kurierskie
64200000-8 => Usługi telekomunikacyjne
65000000-3 => Obiekty użyteczności publicznej
66000000-0 => Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
70000000-1 => Usługi w zakresie nieruchomości
71000000-8 => Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
72000000-5 => Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
73000000-2 => Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
75000000-6 => Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
76000000-3 => Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
77000000-0 => Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
79000000-4 => Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
80000000-4 => Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85000000-9 => Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
90000000-7 => Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
92000000-1 => Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
98000000-3 => Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń